QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Nhu mì và Khiêm nhường, Ông D. Ortlund—Part 5

‘Khi nhìn vào những thánh đồ lớn tuổi đầy rạng rỡ trong hội thánh, bạn nghĩ nhờ đâu họ được như vậy? Đúng, nhờ giáo lý đúng đắn. Vâng lời tuyệt đối, rõ ràng rồi. Chịu khổ mà… Read More

Nhu mì và Khiêm nhường, Ông D. Ortlund—Part 4

‘Trong suốt phần còn lại, chúng ta sẽ quay lại với câu hỏi làm sao để tấm lòng của Đấng Christ hoà hợp với những hành động của Ngài hay với những lời khẳng định có vẻ không… Read More

Nhu mì và Khiêm nhường, Ông D. Ortlund—Part 3

‘Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được nghỉ ngơi.’ Ma-thi-ơ 11:29 ‘Ý muốn nói ở đây là Chúa Giê-xu khiêm nhường nên ai… Read More

Nhu mì và Khiêm nhường, Ông D. Ortlund—Part 2

‘Đây là quyển sách nói về tấm lòng của Đấng Christ. Ngài là ai? Ngài thật sự là ai? Điều tự nhiên nhất đối với Ngài là gì? Điều cháy bỏng bên lồng ngực Ngài là gì khi Ngài đến với… Read More

Dane Ortlund’s “Gentle and Lowly” in Vietnamese

Nhu mì và Khiêm nhường “Nhu mì và Khiêm nhường là đức tính cần có của mỗi con người và cũng vậy trong Kinh thánh, Chúa dạy chúng ta cần Nhu mì và Khiêm nhường trong mỗi hành… Read More

Recent posts of interest–part 11

Lãnh đạo bằng tình yêu, Ông Strauch–part 2 Our Lord Receives Sinners: Spurgeon Cut Satan’s throat with his own sword Năm Luận Điểm: Ông John Piper–part 12 God is in control: Find it here (Việt and Eng) How not to have critical spirit Less talent:… Read More

Cut Satan’s throat with his own sword

‘When the devil tells us we are sinners and therefore damned, we may answer, “Because you say I am a sinner, I will be righteous and saved.” Then the devil will say, “No, you will be damned.” And… Read More

How not to have critical spirit

‘So what are the strategies that I have found in the Bible and in my own life that might be helpful here not to be a hypercritical or judgmental person? You’d have to ask my wife how successful… Read More

You can top it

‘Blame sharing is another indicator that anger is simmering in our hearts. “I am above, I am better, so I must deflect some of this blame onto you.” Meanwhile, one of the marks of wisdom is a growing… Read More

On Christians being ready to die

‘So, Death, you sorry loser, we will outlive you by an eternity.’ ‘A blood-bought sinner has just stepped on Satan’s neck and leapt up into eternal happiness, by God’s grace and for his glory. The day of your… Read More