QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Trinity (Updated Resources)–part 14

(GSiV: A Few Confessions of Faith in Vietnamese)

Ba Ngôi Đức Chúa Trời (ôn lại) / Trinity (reviewed)–part 13

Chỉ có một Thiên Chúa, đó là Đức Chúa Trời  Phục Truyền 6:4, “Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai.” Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời  Ê-phê-sô 1:3,… Read More

Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Thinking rightly about the Trinity–Part 12

MS Kiều Công Thuận phản biện và phản bác Francis Hùng và Lê Đình Tuấn “Vị nào theo tà thuyết và chống lại niềm tin nơi Đức Chúa Trời Ba Ngôi Hiệp Nhất thì hãy xem và nghê… Read More

Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Trinity (Ông Erickson)–Part 11

‘Kinh Thánh không dạy một cách rõ ràng quan điểm về Đức Chúa Trời Ba Ngôi, nhưng giáo lý Đức Chúa Trời là một và Ba Ngôi đều là Đức Chúa Trời rõ ràng muốn nói lên đều… Read More

Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Trinity (Resources)

[part 10] Ba Ngôi Đức Chúa Trời (ôn lại) / Trinity (reviewed)–part 13 Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Thinking rightly about the Trinity–part 12 Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Trinity (Ông Erickson)–part 11 [Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Trinity (Resources)—part… Read More

Ba Ngôi Đức Chúa Trời (BF&M: Trinity)—part 9

Baptist Faith and Message (2000) Section 2: God ‘There is one and only one living and true God. He is an intelligent, spiritual, and personal Being, the Creator, Redeemer, Preserver, and Ruler of the universe. God is infinite… Read More

Ba Ngôi Đức Chúa Trời (Trinity)—part 8

‘Từ ngữ “Ba ngôi” không thấy có trong Kinh Thánh. Đầu tiên từ này được Tertullian dùng vào cuối thế kỷ thứ 2, nhưng không có vị trí chính thức trong ngành thần học của Hội Thánh mãi… Read More

Ba Ngôi Đức Chúa Trời (Trinity: Delight)—part 7

Delight Yourself in the Trinity   ‘But this is how we are built, so the same thing works for salvation. I naturally don’t desire God. I desire myself. I desire other things. But what the Spirit so kindly… Read More

Ba Ngôi Đức Chúa Trời (Trinity: Confession)—part 6

Philadelphia Baptist Confession of Faith (1742) Chapter 2: Of God and of the Holy Trinity ‘THE LORD OUR GOD is but one only living, and true God;1 whose subsistence is in and of Himself,2 infinite in being and… Read More

Ba Ngôi Đức Chúa Trời (Chart or diagram of Trinity)—part 5

    -Original source unknown Note: At the bottom of the English chart, “Son” (Con) and “Holy Spirit” (Thánh Linh) are on opposite sides than the Vietnamese chart: “Thánh Linh” (Holy Spirit) and “Con” (Son). GSiV: Trinitarian Illustrations… Read More