QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Arminians and penal substitution

Grider is an Arminian who is also a scholar. Here’s what he says: ‘A spillover from Calvinism into Arminianism has occurred in recent decades. Thus many Arminians whose theology is not very precise say that Christ paid the… Read More

Sự Lựa Chọn Là Gì?—Part 3

What is ‘election’? ‘Ý nghĩa của sự lựa chọn đối với người tin Chúa ‘Sự lựa chọn thúc đẩy tín hữu nỗ lực sống đạo đức, không hề chấp nhận sự buông tuồng (đc. Êph 5:5) hoặc tự… Read More

Sự Lựa Chọn Là Gì?—Part 2

What is ‘election’? ‘Ý nghĩa của sự lựa chọn đối với người tin Chúa ‘b. Sự chọn lựa xác quyết cho tín hữu về sự bảo đảm đời đời của mình, và cất đi mọi lý do khiến… Read More

Spurgeon: Man’s ‘free’ will

Scripture is our final authority but note how Charles Spurgeon helps clarify what the Word actually says about man’s so-called ‘free will.’   ‘Beloved, do not any of you swerve from the free Grace of God, for the… Read More

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi–17

‘Thách thức ân điển quyền năng ‘Đối với những người không hoàn toàn tin theo thuyết Calvin, chúng ta khích lệ họ tiếp nhận thách thức về tín lý ân điển quyền năng. Chúng ta mời họ cẩn… Read More

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi–14

‘Thêm những nhận định khách quan, thuyết Calvin liên quan đến sự cứu rỗi được biết qua nhóm chữ cái đầu của từ, TULIP: T (Total Depravity) Tuyệt Đối băng hoại: Từng khía cạnh trong con người (VD:… Read More

God’s Part and Man’s Part in Salvation

Here’s an outline to a helpful article that clearly explains the doctrines of sovereign grace: ‘God and man must both do something before a man can be saved….   ONE 1). ‘A man must repent and believe in… Read More

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi–13

 ‘Trong [Giăng] chương 6, Chúa Giê-xu phán: “Ví bằng Cha, là Đấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt”… Read More

Man’s ‘Free’ Will: Always Wanting the Final Say

Jesus answered and said to them, “Do not grumble among yourselves. No one can come to Me unless the Father who sent Me draws him; and I will raise him up on nthe last day.” (Jn 6:43-44) Nhưng… Read More

‘Sự Lựa Chọn’ Là Gì?—Part 1

What is ‘election’? ‘Ý nghĩa của sự lựa chọn đối với người tin Chúa ‘Phao-lô tìm thấy trong sự nhận thức của tín hữu về sự chọn lựa của mình một ý nghĩa tôn giáo có ba điểm… Read More