A MINDSET ALL REFORMED FOLKS NEED

1 Peter 3:8 “Finally, all of you, have unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble mind.”

“Rốt lại, hết thảy anh em phải đồng lòng đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhơn từ và đức khiêm nhường.”

Isn’t this what we all need, reformed or not?