About

Một trang web góp phần cho Cơ Đốc Nhân người Việt vui hưởng Đức Chúa Trời và quyền năng cao cả của Ngài (Ê-phê 1:4-5)

A place for Vietnamese Christians to enjoy God and his supremacy

 

 

Eph 1:4-5

“…even as [God] chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. In love he predestined us for adoption as sons through Jesus Christ, according to the purpose of his will….”

 

Êph. 1:4-5

“…trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Ðấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Ðức Chúa Trời, 5 bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Ðức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài….”

 

“God is most glorified in us when we are most satisfied in him” (John Piper, Let the Nations be Glad!).

 • “Đức Chúa Trời được vinh hiển trong chúng ta nhiều nhất khi chúng ta thỏa mãn nhất trong Ngài” hoặc “Đức Chúa Trời được vinh hiển qua chúng ta nhiều nhất khi qua Ngài chúng ta được thỏa mãn nhiều nhất.” (Piper, tr. 293, trong Hãy Để Mọi Dân Tộc Reo Vui)

 

Here at GSiV our hope is Jesus; he is our good news because he brings to earth good news about the Father. Without Jesus on earth dying on the cross and rising again, we would know little about the Father. God is who we need. The good news of the gospel is that God does for us what we can’t do for ourselves. Otherwise the gospel would not be good news but just another set of things we must do. Empty religion. And we wouldn’t need God to accomplish it. But we need him to do what we as sinners can’t—namely, fix ourselves: “I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean from all your uncleannesses, and from all your idols I will cleanse you. And I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh” (Ezekiel 36:25–26).

 • Tại trang web này (GSiV) chúng tôi muốn giới thiệu về niềm hy vọng trong Đức Chúa Jêsus; chính Ngài là Tin Lành cho chúng ta vì Ngài là Đấng đem Tin Lành từ Đức Chúa Cha đến cho chúng ta. Nếu không có sự chết trên Thập Tự Giá và sự phục sinh từ cõi chết của Đức Chúa Jêsus chúng ta không thể biết nhiều được về Đức Chúa Cha. Đức Chúa Trời là Đấng chúng ta cần. Sứ điệp của Tin Lành ấy là Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta những điều mà chúng ta không thể nào tự làm được cho mình. Nếu chẳng phải thế thì Tin Lành chỉ còn là những qui định của hành vi. Nếu chẳng phải thế thì Tin Lành chỉ còn là những qui định tôn giáo vô năng. Nếu chúng ta có thể tự làm được cho mình thì chúng ta sẽ chẳng còn cần đến Đức Chúa Trời. Thế nhưng sự thật là chúng ta cần Ngài thực hiện cho chúng ta những điều mà, trong thân phận tội nhân, chúng ta không thể nào tự làm cho mình, tức là không thể tự cứu mình được. Lời Chúa phán: “25 Ta sẽ rưới nước trong trên các ngươi, và các ngươi sẽ trở nên sạch; ta sẽ làm sạch hết mọi sự ô uế và mọi thần tượng của các ngươi. 26 Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.” (Êx. 36:25-26)

 

God hates sin and wants us to love him above all else. He should be our focus first even before some important Christian disciplines (prayer, evangelism, discipleship, family life, serving others). In fact, the more he is our primary focus, the better we’ll do those other things and with the right attitude. But those other activities can never make us right with him. When we evangelize, those other activities aren’t what we invite others to do. We invite (urge, warn, summons) them to trust Jesus, not first and foremost to do activities. After he’s changed us from the inside, then we’re ready to have good works on the outside. Once we have his Spirit in the interior, then our lives can bear the fruit of the Spirit on the exterior. Jesus is the good news.

 • Đức Chúa Trời gớm ghiếc tội lỗi và Ngài đòi chúng ta phải kính yêu Ngài hơn tất cả mọi sự. Ngài phải là đối tượng chính cho chúng ta tận hướng trước nhất, trước cả mọi nền nếp kỷ luật Cơ Đốc như cầu nguyện, truyền giáo, môn đồ hóa, phục vụ tha nhân, gia đình… Thật ra, càng lấy Ngài làm sự tận hướng của chúng ta thì chúng ta sẽ càng làm đúng và có thái độ đúng trong mọi việc làm khác. Và sự thật là tất cả mọi việc làm đều không thể giúp chúng ta được Ngài chuẩn thuận. Khi chúng ta chứng đạo, đừng bao giờ kêu gọi người được chứng đạo làm bất cứ điều gì cả. Điều cần yếu hơn hết là chúng ta phải mời gọi, thúc giục, giảng giải, cảnh báo,… để người được chứng đạo hiểu rằng trước nhất và trên hết là họ phải tin nhận Đức Chúa Jêsus chứ không phải là bất cứ điều chi khác cả. Chỉ khi nào Đức Chúa Jêsus đã thay đổi con người bề trong của chúng ta thì chúng ta mới có thể làm ra được việc lành đẹp ý Ngài. Một khi chúng ta có được Đức Thánh Linh của Ngài cho con người bề trong của chúng ta thì chúng ta mới có thể sống với các bông trái của Đức Thánh Linh bộc lộ ra qua đời sống chúng ta được. Quả thật Đức Chúa Jêsus là Tin Lành!

 

We follow the Second Baptist London Confession (1689). Click here to read in English.

 • Chúng tôi tin nhận các giáo lý theo Bản Tuyên Xưng Đức Tin London Thứ Nhì 1689 (The Second Baptist London Confession 1689.) Hãy nhấn vào đây để đọc văn bản Tiếng Anh.

Very similarly is the Philadelphia Confession of Faith (1742). Click here to read in English.

 • Gần như giống nhau là Tuyên Xưng Philadelphia (1742). Hãy nhấn vào đây để đọc văn bản Tiếng Anh. Hãy nhấn vào đây để đọc văn bản Tiếng Việt.

Also see the Conference of Dort {Canons of Dort/Dordt} (1618-1619). Click here to read in English.

 • Để đọc Hội nghị Dort {Đort/Đordt} (1618-1619), hãy nhấn vào đây để đọc văn bản Tiếng Anh. Hãy nhấn vào đây để đọc văn bản Tiếng Việt.

 

We wholeheartedly believe what the Westminster catechism says: “The chief end of man is to glorify God and enjoy him forever.” We also resonate with how one church has stated their purpose: “We exist to spread a passion for the supremacy of God in all things for the joy of all peoples.”

 • Chúng tôi hoàn toàn đồng tình theo phát biểu này của Sách Giáo Lý Vấn Đáp Westminster: “Mục đích tối hậu của con người là luôn sống cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và luôn sống vui hưởng Ngài”. (Hoặc “Mục đích cuối cùng của con người là làm vinh hiển Đức Chúa Trời và chiêm ngưỡng [tận hưởng] Ngài mãi mãi.”) Chúng tôi cũng đồng thanh với lời phát biểu này của một Hội Thánh kia về mục đích của họ: “Chúng tôi hiện hữu là để cao rao cho niềm đam mê về uy quyền tối thượng của Đức Chúa Trời trên tất cả mọi sự để tất cả mọi dân đều được vui hưởng Ngài”.

 

Here at GSiV we embrace Reformed (Calvinistic) theology. Reformed theology is about believing and enjoying all that God is through Jesus. The triune God of the Bible is holy and sovereign. Man, while created in God’s image, is sinful and fallen and would never naturally choose God. God must awaken our dead hearts in order to bring us to himself through the preaching of the gospel. Thus, by grace through faith, he brings us to himself. While we repent and believe the gospel, it is God who takes the first step in saving us. In fact, he does more than take the first step. He ensures our salvation from beginning to end for all who repent and believe. And no one repents and believes except through his mercy through the preaching of the Word and his awakening them. (Reformed theology describes the theology of John Calvin, in particular that God chooses some for salvation.) The Christian’s life should be centered on God (Click here). All that the Christian sees and experiences in the world is to bring him back to God’s greatness and man’s need for the Creator as he is revealed in Jesus Christ. Part of being reformed means that we are God centered and fervent for God in evangelism, given that mankind is utterly lost and sinful and only God can rescue him. God will bring his elect to himself through the preaching of the gospel. He will not relent. He is making his name known. While Reformed theology is more than just the five points of Calvinism, it certainly includes them. Here are the five points of Calvinism briefly explained.

 

TULIP is a helpful way to help remember the five-point summary of the Calvinist doctrine:

 

T–Total Depravity,

U–Unconditional Election,

L–Limited Atonement,

I–Irresistible grace, and

P–Perseverance of the Saints.

 

 • Tại trang web này (GSiV) chúng tôi tuân theo thần học cải chánh theo Calvin. Thần học cải chánh có đích điểm là tin và vui hưởng Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ. Đức Chúa Trời Tam Vị Nhất Thể theo Kinh Thánh là Đấng thánh khiết và tối cao. Dầu rằng loài người đã được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời nhưng họ đã bị sa bại, ô tội, và mất năng lực tự chọn lựa Đức Chúa Trời cho mình. Đức Chúa Trời phải đánh thức tấm lòng đã chết của chúng ta thì mới có thể kéo chúng ta trở về với Ngài qua tác động của Tin Lành. Như vậy là nhờ Ân Điển, bởi Đức Tin mà Ngài kéo chúng ta quay về với Ngài. Khi chúng ta biết ăn năn, chịu tin Tin Lành thì ấy là nhờ Đức Chúa Trời đã đi bước trước để cứu chúng ta. Thật ra, Ngài còn làm nhiều hơn thế. Không những Ngài kéo chúng ta trở về với Ngài mà Ngài cũng lại còn kiên bảo sự cứu rỗi cho tất cả những người biết ăn năn tội và tin nhận công trình đền tội thay của Đức Chúa Jêsus Christ. Thế nhưng chẳng ai có thể tự ăn năn và tin nhận được cả, tất cả đều phải nhờ đến sự thương xót của Ngài qua Lời Ngài và sự kích hoạt đức tin của Ngài. (“Thần học cải chánh: Mô tả những quan điểm thần học xuất phát từ thuyết Calvin, đặc biết giáo lý về việc được tuyển chọn cho sự cứu rỗi.”Sổ tay Thuật Ngữ Thần Học Anh-Việt (Ấn bản thứ 2), tr. 191.) Đời sống của người Cơ Đốc là đời sống để Chúa làm Chủ (Nhấn vào đây). Tất cả những gì con người thấy được và từng trải qua trong thế gian này phải có tác dụng đem họ trở về với tính vĩ đại của Đức Chúa Trời và tạo ra trong họ một nhu cần về Đấng Sáng Tạo là Đấng được bày tỏ trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ. Vì cả nhân loại đều đã hoàn toàn hư mất và ô tội mà chĩ duy nhất Đức Chúa Trời mới có thể giải cứu được cho nên một yếu tố quan trọng của việc biết hối cải là tấm lòng thuận thiên và nhiệt tình truyền giáo. Đức Chúa Trời sẽ kéo kẻ được chọn của Ngài quay về với Ngài qua việc rao truyền Tin Lành. Đức Chúa Trời sẽ không bỏ cuộc.nhất định Ngài sẽ làm rạng danh Ngài. Dầu rằng thần học cải chánh là một hệ thống giáo lý hoàn chỉnh chứ không phải chỉ có năm điểm đã được tóm tắt theo tư tưởng của Calvin nhưng năm điếm ấy là một sự tóm tắt quan trọng. Dưới đây là một sự giải thích vắn tắt năm điểm đã được tóm tắt theo tư tưởng của Calvin.

 

“TULIP. Cách tóm tắt giúp nhớ năm điểm trong giáo lý của phái Calvin:

 

 • Hoàn toàn bại hoại (Total Depravity),
 • Sự lựa chọn vô điều kiện (Unconditional Election),
 • Cứu chuộc có giới hạn (Limited Atonement),
 • Ân điển bất khả kháng (Irresistible grace) và
 • Sự bền đỗ của thánh đồ (Perseverance of the Saints).”

Sổ tay Thuật Ngữ Thần Học Anh-Việt (Ấn bản thứ 2), tr. 236.

 

Click here to read a paper in Vietnamese on the doctrines of God’s sovereign grace.

 • Hãy nhấn vào đây để đọc bản văn Tiếng Việt các giáo lý về ân điển tối thượng của Đức Chúa Trời.

 

We are looking for Reformed friends. Contact us at: g-s-i-v-n-1-1-1 [at] gmail [dot] com. (You must take out dashes and spaces and put in proper at sign along with dot.)

 • Chúng tôi mong được kết bạn với người theo thần học cải chánh. Hãy liên lạc với chúng tôi:

g-s-i-v-n-1-1-1 [at] gmail [dot] com.