QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

the grace of God has appeared

Titus 2:11 “For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people,” Tít 2:11 Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, đã được bày tỏ ra rồi. Xem chi tiết: “Đức Chúa Trời… Read More

a people for his own possession

Titus 2:13–14 “waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people… Read More

were subject to lifelong slavery

Hebrews 2:15 “and deliver all those who through fear of death were subject to lifelong slavery.” Hê-bơ-rơ 2:15 lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Xem chi… Read More

once to bear the sins of many

Hebrews 9:28 “so Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin but to save those who are eagerly waiting for him.” Hê-bơ-rơ 9:28 cũng vậy,… Read More

Of his own will

James 1:18 “Of his own will he brought us forth by the word of truth, that we should be a kind of firstfruits of his creatures.” Gia-cơ 1:18 Ấy chính Ngài theo ý muốn mình, đã dùng lời… Read More

He has caused us

1 Peter 1:3 “Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ! According to his great mercy, he has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from… Read More

you have been born again

1 Peter 1:23 “since you have been born again, not of perishable seed but of imperishable, through the living and abiding word of God;” 1 Phi-e-rơ 1:23 anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay… Read More

Phần Của Đức Chúa Trời và Phần của Con Người Trong Sự Cứu Rỗi

God’s Part and Man’s Part in Salvation  ‘Tính cần thiết của công việc Thánh Linh bị chối bỏ về phương diện thần học, chẳng bao lâu nói sẽ bị lờ đi trong thông lệ thực tế. Đây là… Read More

stone of stumbling

1 Peter 2:8–9 “and “A stone of stumbling, and a rock of offense.” They stumble because they disobey the word, as they were destined to do. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation,… Read More

Christ also suffered once for sins

1 Peter 3:18 “For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, that he might bring us to God, being put to death in the flesh but made alive in the spirit,” 1 Phi-e-rơ 3:18… Read More

God’s Part and Man’s Part in Salvation, full article—Part 3

Phần Của Đức Chúa Trời và Phần của Con Người Trong Sự Cứu Rỗi “Một người không thể nhìn thấy nước Đức Chúa Trời cho đến khi người ấy được sanh lại. (Giăng 3:3) “Một người không thể… Read More

God’s Part and Man’s Part in Salvation—Part 2

Phần Của Đức Chúa Trời và Phần của Con Người Trong Sự Cứu Rỗi ‘Kinh Thánh cho thấy rõ ràng rằng đức tin và sự ăn năn là bằng chứng và không phải là nguyên nhân của sự… Read More