QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 13

Chương thứ hai: “Giáo Lý Về Đức Chúa Trời Và Đức Chúa Trời Ba Ngôi Hiệp Một”

Điều 2

Đức Chúa Trời là Đấng tự sở hữu trọn vẹn sự sống, sự vinh hiển, sự thiện hảo, sự phước hạnh không hề cần bất cứ tạo vật nào của Ngài để làm nên sự vinh hiển Ngài hay bổ sung cho sự vinh hiển Ngài mà là sự vinh hiển Ngài được hiển thị trên các tạo vật Ngài và qua các tạo vật Ngài, Ngài là nguồn duy nhất để từ đó và qua đó mọi sự hiện hữu và tồn tại, và Ngài nắm quyền tể trị tối cao trên toàn cõi thọ tạo là quyền làm mọi sự hiệp theo ý chỉ Ngài qua giới thọ tạo ấy, cho giới thọ tạo ấy, và trên giới thọ tạo ấy; dưới tầm nhìn Ngài mọi sự đều được phơi bày, sự hiểu biết Ngài là vô hạn, bất bại và độc lập đối với giới thọ tạo; đối với Ngài chẳng có sự chi là ngẫu nhiên hay bất định; Ngài là Đấng chí thánh trong mọi ý chỉ Ngài, trong mọi công việc Ngài, trong mọi mệnh lệnh Ngài; Ngài có đầy đủ quyền của Đấng Sáng Tạo đối với loài thọ tạo để đòi hỏi bất cứ thiên sứ hay con người nào sự thờ phượng, sự hầu việc, sự vâng phục hay bất cứ sự gì khác.

Tuyên Xưng Philadelphia (1742)

(GSiV:A Few Confessions of Faith in Vietnamese; Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Trinity (Ông Erickson)–Part 11;

Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Trinity (Resources))

Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 12

Chương thứ hai: “Giáo Lý Về Đức Chúa Trời Và Đức Chúa Trời Ba Ngôi Hiệp Một”

Điều 1

Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời tự hữu hằng hữu là Đấng duy nhất hằng sống và chân thật, là Đấng mà thực thể Ngài là vô hạn và hoàn hảo, là Đấng mà bản thể Ngài không thể nào được bất cứ gì ngoài Ngài lĩnh hội hết được, Ngài là một thực thể thần linh tối tinh anh, bất khả thị, phi thân thể, phi thành phần và bất khả tác động, là Đấng duy nhất bất tử, Ngài ngự trong sự sáng bất khả tiếp cận, là Đấng bất khả biến đổi, là Đấng vô hạn, là Đấng đời đời, là Đấng bất khả tận tri, là Đấng toàn năng, là Đấng vô giới hạn trên mọi phương diện, là Đấng tối thánh khiết, tối khôn ngoan, tối tự ý, tối tuyệt đối, là Đấng khiến cho tất cả mọi sự hợp theo sự định mạng bởi ý chỉ tối công nghĩa và bất khả kháng của Ngài cho sự vinh hiển của chính Ngài, là Đấng giàu yêu thương hơn hết, giàu nhân từ hơn hết, giàu thương xót hơn hết, giàu chịu đựng hơn hết, là Đấng tha thứ cho sự trái nghịch, sự vi phạm và tội lỗi, là Đấng ban thưởng cho những ai hết lòng tìm kiếm Ngài, đồng thời Ngài cũng là Đấng phán xét tối công bằng và đáng kinh khiếp nhất, Ngài gớm ghiếc mọi tội lỗi và ngoài Ngài ra thì chẳng có bất gì có thể giải tội đối với Ngài được.

Tuyên Xưng Philadelphia (1742)

 (GSiV: A Few Confessions of Faith in Vietnamese; Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Trinity (Ông Erickson)–Part 11; Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Trinity (Resources))

Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Trinity (Ông Erickson)–Part 11

‘Kinh Thánh không dạy một cách rõ ràng quan điểm về Đức Chúa Trời Ba Ngôi, nhưng giáo lý Đức Chúa Trời là một và Ba Ngôi đều là Đức Chúa Trời rõ ràng muốn nói lên đều đó. Cơ Đốc giáo là tôn giáo lớn duy nhứt khẳng định như vậy về Đức Chúa Trời. Đã có nhiều nỗ lực được đưa ra nhằm tìm hiểu lễ thật sâu sắc này. Một số nỗ lực đã đi đến mức làm lệch lạc giáo lý rất quan trọng này. Tuy chúng ta không bao giờ có thể hoàn toàn hiểu được giáo lý khó hiểu này, nhưng cũng có một số ví dụ có thể giúp chúng ta hiểu được đầy đủ hơn. Nếu hiểu đúng đắn thì giáo lý này mang nhiều ý nghĩa thực tiễn sâu xa đối với đời sống Cơ Đốc.’

-Millard J. Erickson, Thần Học Cơ Đốc Giáo (Christian Theology, 3rd ed., 2013), tr. 353

(GSiV: Trinity; A Few Confessions of Faith in Vietnamese; Erickson)

Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 11

Chương thứ nhất: “Giáo Lý Về Kinh Thánh”

Điều 10

Sự chung thẩm cho mọi tranh luận tôn giáo, mọi giáo sắc lệnh của các hội đồng, mọi quan điểm tôn giáo của các tác giả mọi thời đại, mọi giáo lý do con người tạo ra, mọi cảm nhận cá nhân về tôn giáo đều phải được cứu xét duy nhất bởi Lời Kinh Thánh đã được Đức Thánh Linh khải thị thành văn trong Kinh Thánh để rồi từ đó tâm trí chúng ta tin và đức tin của chúng ta được kiên định.

Tuyên Xưng Philadelphia (1742)

(GSiV: A Few Confessions of Faith in Vietnamese; Inerrancy)

Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 10

Chương thứ nhất: “Giáo Lý Về Kinh Thánh”

Điều 9

Nguyên tắc thông giải Kinh Thánh bất bại là “Nhờ Kinh Thánh giải nghĩa Kinh Thánh” vì vậy mỗi khi có sự nghi vấn về ý nghĩa chân thực (vốn đơn nhất chứ không phải là đa tạp) của bất cứ đoạn văn Kinh Thánh nào thì đoạn văn ấy cần phải được nghiên cứu dưới ánh sáng của các đoạn văn Kinh Thánh khác để có thể chính chuẩn hơn.

Tuyên Xưng Philadelphia (1742)

(GSiV: A Few Confessions of Faith in Vietnamese; Inerrancy)

Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 9

Chương thứ nhất: “Giáo Lý Về Kinh Thánh”

Điều 8

Cả Kinh Thánh Cựu Ước được viết bằng Tiếng Hêbơrơ (là Tiếng mẹ đẻ của Dân Chúa thời Cựu Ước) lẫn Kinh Thánh Tân Ước được viết bằng Tiếng Hy Lạp là một thứ Tiếng (mà vào thời Tân Ước) vốn được rất nhiều nước biết và sử dụng đều được trực tiếp thần cảm bởi Đức Chúa Trời và bởi sự quan phòng thần hựu của Ngài mà Kinh Thánh được giữ gìn nguyên vẹn suốt các đời và nhờ đó mà luôn có tính chân thực; và nhờ tính chân thực ấy mà Kinh Thánh luôn mang tính tài phán tối hậu đối với mọi tranh luận tôn giáo giữa vòng Hội Thánh mọi thời đại. Thế nhưng không phải là tất cả Dân Sự của Đức Chúa Trời – là những người có quyền thông giải Kinh Thánh – đều biết các thứ Tiếng này khi phải hoàn thành phận sự đọc và nghiên cứu Kinh Thánh trong sự kính sợ Đức Chúa Trời cho nên họ đã phải dịch Kinh Thánh ra các ngôn ngữ thông thường của các nước để Lời Kinh Thánh có thể ở đầy trong lòng họ mà giúp họ có thể thờ phượng Đức Chúa Trời cách hiệp nghi, và để họ có được sự trông cậy nhờ sự an ủi của Lời Kinh Thánh.

Tuyên Xưng Philadelphia (1742)

(GSiV: A Few Confessions of Faith in Vietnamese; Inerrancy)

Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 8

Chương thứ nhất: “Giáo Lý Về Kinh Thánh”

Điều 7

Không phải tất cả mọi sự được trình bày trong Kinh Thánh đều luôn luôn tự rõ nghĩa và dễ hiểu đối với tất cả mọi người; nhưng những gì cần được biết, tin, và tuân thủ cho sự cứu rỗi đều được làm cho rõ hơn trong các nơi khác trong Kinh Thánh hầu cho cả người có trình độ học vấn cao lẫn người có trình độ học vấn thấp vẫn có thể đạt được một sự hiểu biết đầy đủ và thỏa đáng nếu như họ biết áp dụng cách phải lẽ các nguyên tắc quan sát, thông giải, và áp dụng Kinh Thánh căn bản.

Tuyên Xưng Philadelphia (1742)

 (GSiV: A Few Confessions of Faith in Vietnamese; Inerrancy)

Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 7

Chương thứ nhất: “Giáo Lý Về Kinh Thánh”

Điều 6

Kinh Thánh đã chứa đựng đầy đủ mọi sự có cần cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, cho sự cứu rỗi của loài người, cho đức tin và sự sống cách đầy đủ và thỏa đáng khiến không cần phải có thêm bất cứ sự khải thị mới nào của Đức Thánh Linh hoặc bất cứ sự chỉ dẫn nào của truyền thống do con người thiết lập. Dầu vậy chúng ta phải nhận thức rằng có sự soi sáng thuộc linh của Đức Thánh Linh để người tin hiểu biết kiến thức cứu rỗi đã được khải thị trong Kinh Thánh, và rằng có những điều thuộc về sự thờ phượng Đức Chúa Trời, sự quản trị Hội Thánh, sự hành sử xã hội được chỉ định theo bản chất của từng phạm vi, theo sự cẩn trọng Cơ Đốc, theo các nguyên tắc căn bản của việc nghiên cứu Kinh Thánh là những điều cần phải được tuân thủ nghiêm ngặt.

Tuyên Xưng Philadelphia (1742)

 (GSiV: A Few Confessions of Faith in Vietnamese; Inerrancy)

Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 6

Chương thứ nhất: “Giáo Lý Về Kinh Thánh”

Điều 5

Chúng ta luôn được thuyết phục mạnh mẽ theo sự xác chứng của Hội Thánh của Đức Chúa Trời đến mức có được một sự tôn trọng cao độ đối với Kinh Thánh; và tính thiêng liêng của vấn đề, tính hữu hiệu của các giáo lý, tính uy nghi của các sự giáo huấn, tính nhất trí giữa các phần với nhau, tính bao quát trên phương diện đề cập – và tất cả những sự này đều thuộc về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời – hợp thành một sự bày tỏ về con đường cứu chuộc duy nhất cho nhân loại mà trong đó tất cả đều tuyệt vời, đều hoàn hảo khiến phải dẫn đến kết luận rằng Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời để rồi chúng ta đi đến một sự chứng giải khiến tin quyết hoàn toàn rằng Kinh Thánh là lẽ thật bất bại theo thẩm quyền Thiên Thượng bởi sự vận hành của Đức Thánh Linh thành Lời Ngài cho tấm lòng chúng ta.

Tuyên Xưng Philadelphia (1742)

(GSiV: A Few Confessions of Faith in Vietnamese; Inerrancy)