QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

‘Giáo Luật của Dordt (Dort)’ Là Gì?–part 1

Canons of Dordt (Dort)

The Canons of Dort (Rules or Guidelines of Dordt) come from an international council (Synod / Hội Nghị) of Reformed people which took place in the city of Dordrecht (Dordtrecht), Netherlands in 1618-1619.

Mục Lục

1. Giáo Điều Phần Thứ I: Sự Lựa Chọn Thiên Thượng Và Sự Hư Mất

 • Điều 1-18
 • Đoạn 1-9: Bác Bỏ Những Sai Lầm

2. Giáo Điều Phần Thứ II: Sự Chết Của Đức Chúa Giê-Su Christ, Bởi Đó Loài Người Được Cứu Chuộc

 • Điều 1-9
 • Đoạn 1-7: Bác Bỏ Những Sai Lầm

3-4. Giáo Điều Phần Thứ III và IV: Loài Người Sa Ngã, Sự Trở Lại Cùng Đức Chúa Trời, Phương Cách Để Trở Lại

 • Điều 1-17
 • Đoạn 1-9: Bác Bỏ Những Sai Lầm

5. Giáo Điều Phần Thứ V: Sự Bền Đổ Của Các Thánh Đồ

 • Điều 1-15
 • Đoạn 1-9: Bác Bỏ Những Sai Lầm

 

Full document in Vietnamese coming soon. Perma link (here).

See GSiV Resources page

(Also see here

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi: Tín Lý Về Ân Điển Quyền Năng

at GSiV)

Arminians and penal substitution

Grider is an Arminian who is also a scholar. Here’s what he says:

‘A spillover from Calvinism into Arminianism has occurred in recent decades. Thus many Arminians whose theology is not very precise say that Christ paid the penalty for our sins. Yet such a view is foreign to Arminianism, which teaches instead that Christ suffered for us. Arminians teach that what Christ did he did for every person; therefore what he did could not have been to pay the penalty, since no one would then ever go into eternal perdition. Arminianism teaches that Christ suffered for everyone so that the Father could forgive the ones who repent and believe; his death is such that all will see that forgiveness is costly and will strive to cease from anarchy in the world God governs. This view is called the governmental theory of the atonement.’

-J. Kenneth Grider (quoted by James White, The Potter’s Freedom, pp. 233-234)

 (GSiV: Election & Arminianism & Evangelism and Calvinism & Atonement)

A Few Baptists Everyone Should Know About

Here are some great men of the past:

 • John Dagg (1794-1884)
 • Adoniram Judson (1788-1850)
 • William Carey (1761-1834)
 • Andrew Fuller (1754-1815)
 • John Gill (1697-1771)
 • Benjamin Keach (1640-1704)
 • William Kiffin (c. 1616-1701)

Keep reading here

(At GSiV see here)

Does Calvinism Kill Missions?

 • ‘John Calvin: Calvin sent missionaries from Geneva into France and as far away as Brazil. Most of these young men sent to France died a martyr’s death, but the church of Geneva continued to send them.
 • ‘John Eliot: A missionary sent to the American Indians in the 1600′s. He is believed to be the first missionary among this people group. As many have said, if William Carey is the father of the modern mission’s movement, then John Eliot is its grandfather.
 • ‘David Brainerd: A missionary to the American Indians in the 1700′s. Many historians believe that he has sent more individuals into the mission field than any other person in the history of the church via his diary, An Account of the Life of the Late Reverend David Brainerd.
 • ‘Theodorus Frelinghuysen: The great evangelist and preacher, who set the stage for the First Great Awakening in the middle colonies.
 • ‘Jonathan Edwards: The great theologian, writer, and preacher of the First Great Awakening. He was also a missionary to the Indians.
 • ‘George Whitfield: The great voice and preacher of the First Great Awakening. He journeyed across the Atlantic Ocean thirteen times and scholars believe he preached over 18,000 sermons….’ Continue reading.

 

(GSiV: Missions and Evangelism,

Evangelism and Calvinism,

Researching Calvinism and Missions?,

Đoạn 24: “Mối đe dọa đối với truyền giáo và truyền giảng?”)

Do the ‘elect’ choose to believe?

‘…Reformed Christians believe that men believe and choose. It is the order of events that is in dispute. Every Christian has chosen Christ, believed in Christ, embraced Christ, and even more, continues to do so. The question is not “must a person believe,” but can a person believe while a slave to sin? Further, whose decision comes first: the decision of God to free the enslaved, dead sinner and give him the ability to believe, or the free-choice decision of the sinner that then makes him or her one of the elect?’

-James White, The Potter’s Freedom, p.184

(Các Đoạn 39-42, 48-49 GSiV: Xem chi tiết)

(Also ‘decisional regeneration,’ ‘decisionism’ / ‘sự tái sinh bằng quyết định’)

(Election: Xem Chi Tiết)

Spurgeon against the Hyper Calvinists

From the life of the Baptist pastor Charles Spurgeon (1834-1892), Iain Murray makes some key points that reformed people do well to keep in mind and heart:

 • ‘1. “Genuine evangelical Christianity is never of an exclusive spirit….”
 • ‘2. Spurgeon “wanted to see both divine sovereignty and human responsibility upheld, but when it came to gospel preaching he believed….”
 • ‘3. “This controversy directs us to our need for profound humility before God….”
 • ‘4. “The final conclusion has to be that when Calvinism ceases to be evangelistic….” ’

-Murray, Spurgeon v. Hyper-Calvinism. See whole post by Ray Ortlund, Jr.

(GSiV: What is Hyper Calvinism?)

(GSiV: Evangelism, Missions)

 

 

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi–19

Điều thuyết Calvin cảnh báo là tất cả sự dạy dỗ tinh vi hạ thấp ân điển và quyền năng của Đức Chúa Trời. Phần lớn các Cơ đốc nhân sẽ đưa ra sự phục vụ giả dối đối với quyền năng của Đức Chúa Trời nhưng nhiều người sẽ bỏ nó đi bởi xác nhận rằng một người có điều đó với năng lực để quyết định, mong muốn vào trong vương quốc Đức Chúa Trời. (Chúng ta sẽ bàn thảo sau cách ý muốn, sự chọn lựa hay ý chí của con người liên quan đến sự cứu rỗi. Chỉ cần nói rằng sự thật là một người được chọn không trở thành một Cơ đốc nhân cách thụ động–đó là tín lý sai trật của thuyết Sandemanianism–một người có thể đơn giản muốn vào sự cứu rỗi cũng là điều không đúng với Kinh thánh.) Tội này, tín lý dạy rằng người đó có thể tự muốn mình vào vương quốc của Đức Chúa Trời, lan tràn khắp nơi đến nỗi nhiều Cơ đốc nhân bước vào sự cứu rỗi mà không ý thức điều họ đang tin và được dạy dỗ.’

SOME ENGLISH:

What Calvinism threatens is all teaching which subtly belittles God’s glory and sovereignty. Most all Christians will give lip service to God’s sovereignty but many will then take it away by asserting that a man has it within his power to decide, to will, himself into God’s kingdom….’

 

– Đoạn 25, GSiV: Xem chi tiết

Spurgeon: Man’s ‘free’ will

Scripture is our final authority but note how Charles Spurgeon helps clarify what the Word actually says about man’s so-called ‘free will.’

 

 • ‘Beloved, do not any of you swerve from the free Grace of God, for the babblings about man’s free agency are neither more nor less than lies, right contrary to the Truth of Christ and the teachings of the Spirit. How certain, then, is the salvation of every elect soul! It does not depend on the will of man—he is “made willing” in the day of God’s power.’ -Spurgeon, 1856, “The Holy Spirit in the Covenant

(Đoạn 42, GSiV: Ý chí tự do của con người, Xem chi tiết)

(Also see GSiV here)

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi–16

‘Spurgeon không chỉ là một người theo phái Calvin, ông đã tin năm điểm tương này của thuyết Calvin mà chúng ta đang thảo luận. Và ông đã xem xét chúng đầy đủ theo sự dạy dỗ của Kinh thánh.

 • “Tôi cho rằng đối tượng của mục vụ trong nhà này [Nhà hội thờ phượng], chừng nào bục giản này còn và chừng nào nhà thờ này còn tiếp tục bởi những người thờ phượng, thì sẽ nói đến thân vị của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tôi không hề hổ thẹn tự nhận mình là một người theo học thuyết Calvin; tôi không ngần ngại mang danh người Báp-tít; nhưng nếu hỏi tín điều của tôi là gì, thì tôi trả lời: “đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu.” (Piper sermon, “Spurgeon,” citing Ross, p. 66, quoting Spurgeon)’

SOME ENGLISH:

‘Not only was Spurgeon a Calvinist, he believed these same five points of Calvinism that we’re discussing here. And he saw them as integral to the Bible’s teaching:

 

 • “I would propose that the subject of the ministry in this house [Metropolitan Tabernacle], as long as this platform shall stand and as long as this house shall be frequented by worshippers, shall be the person of Jesus Christ. I am never ashamed to avow myself a Calvinist….”’

 

– Đoạn 18, GSiV: Xem chi tiết