Phúc Âm cho Cơ Đốc nhân–part 1

  • Chương 1: Ai Cần Đến Phúc Âm? 
  • Chương 2: Đời Sống Cơ Đốc Nhân 
  • Chương 3: Được Xưng Công Chính Là Gì? 
  • Chương 4: Được Nên Thánh Là Gì? 
  • Chương 5: Đời Sống Cơ Đốc Trọn Vẹn: Sự Cứu Rỗi 
  • Chương 6: Hội Thánh — Nơi An Toàn Của Ân Điển

-Ken Hanks

Buy e-book here

(or buy paper copy at your local Christian bookstore in Vietnam)

(GSiV: Key materials on gospel grace GSiV Resource Page)