QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Sự Nên Thánh và Phúc Âm—part 2

Sự nên thánh là gì?

Chi tiết:

 • Còn Hơn Là Một Cuốn Sách Luật Lệ
 • Môn Đồ Hóa Được Dựa Trên Việc Thực Hiện
 • Phúc Âm Là Dành Cho Các Cơ Đốc Nhân
 • Không Có “Chủ Nghĩa Tin Dễ Dàng”
 • Chúng Ta Chết Vì Tội Lỗi
 • Xét Đến Chính Bạn Chết Cho Tội Lỗi
 • Sự Nên Thánh Tiến Bộ

-Jerry Bridges, “Gospel Driven Sanctification”

 

Xem thêm: Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm

GSiV Resources page

(Also see these links at GSiV)

Success, Failure, and Grace—Part 2

“How we define failure, and the failures we most fear, reveal what we are building our identity on. They show that we are looking to something other than God’s love and acceptance in Christ to give legitimacy and purpose to our lives.”

-J. R. Vassar

 

Read whole article

(Also see Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm)

Relish God’s Supremacy—the New Birth

Do you enjoy God and his saving grace? Do you make much of him and his work in the new birth (regeneration)?

 

‘…the first effect of the power of God in the heart in REGENERATION, is to give the heart a Divine taste or sense; to cause it to have a relish of the loveliness and sweetness of the supreme excellency of the Divine nature; and indeed this is all the immediate effect of the Divine Power that there is, this is all the Spirit of God needs to do, in order to a production of [in order to produce] all good effects in the soul.’ -Jonathan Edwards, Treatise on Grace, p. 49

 

The new birth is something only God can bring about; no man ever brought about his own physical birth. And when the Lord breathes life into one of his elect, they delight in him.

 

GSiV

Uy Quyền Tối Thượng Của Đức Chúa Trời–8

‘Nơi nào lòng yêu mến Chúa sa sút, thì lòng sốt sắng cho công tác truyền giáo sẽ không còn. Những Hội Thánh không chú trọng đến việc tôn cao vẻ oai nghi và đẹp đẽ của Đức Chúa Trời sẽ hiếm khi khơi dậy niềm khao khát mãnh liệt “thuật sự vinh hiển Ngài giữa các nước” (Thi. 96:3). Ngay cả những người ngoài cuộc cũng cảm thấy sự khác biệt giữa tinh thần rao giảng Tin Lành cách mạnh mẽ của chúng ta cho các dân tộc và tính nhạt nhẽo trong lời kết ước của chúng ta với Chúa.’

 

-John Piper, Hãy Để Mọi Dân Tộc Reo Vui (Let the Nations Be Glad) tr. 8.

 

 • “Where passion for God is weak, zeal for missions will be weak. Churches that are not centered on the exaltation of the majesty and beauty of God will scarcely kindle a fervent desire to ‘declare his glory among the nations’ (Ps 96:3)….” p18

Uy Quyền Tối Thượng Của Đức Chúa Trời–7

‘Nơi nào lòng yêu mến Chúa sa sút, thì lòng sốt sắng cho công tác truyền giáo sẽ không còn.’

 

-John Piper, Hãy Để Mọi Dân Tộc Reo Vui (Let the Nations Be Glad) tr. 8.

 

 • “Where passion for God is weak, zeal for missions will be weak.” p18

 

Uy Quyền Tối Thượng Của Đức Chúa Trời—6

‘Tôi không bào chữa cho việc làm giảm giá trị của công tác truyền giáo, nhưng đang bênh vực cho việc tán dương Chúa. Khi ngọn lửa của sự thờ phượng bùng cháy với sức nóng về giá trị chân thật của Đức Chúa Trời, ánh sáng của công tác truyền giáo sẽ soi sáng cho những dân tộc trên đất đang ở trong sự tối tăm. Và tôi mong đợi ngày đó sẽ đến!’

 

-John Piper, Hãy Để Mọi Dân Tộc Reo Vui (Let the Nations Be Glad) tr. 8.

 

 • “I am not pleading for a diminishing of missions but for a magnifying of God….” p18

Uy Quyền Tối Thượng Của Đức Chúa Trời–5

‘Nếu việc tìm kiếm vinh hiển của Đức Chúa Trời không được đặt trên việc tìm kiếm điều tốt lành của con người bằng tình yêu từ tấm lòng và những ưu tiên của Hội Thánh, thì con người sẽ không được đáp ứng tốt, và Đức Chúa Trời sẽ không được tôn cao cách thích đáng.’

-John Piper, Hãy Để Mọi Dân Tộc Reo Vui (Let the Nations Be Glad) tr. 8.

 

 • “If the pursuit of God’s glory is not ordered above the pursuit of man’s good….” p. 18

What is the goal of missions?

Chase Bowers & Scott Zeller have a helpful article:

“Previously I’d assumed the goal of missions is the practice of missions: evangelism, church planting, and so on…. That worship is the fuel and goal of missions not only informs our theology, but also our practice.”

Read more here: “The Goal of Missions May Not Be What You Think.”

Uy Quyền Tối Thượng Của Đức Chúa Trời–4

‘Nhưng sự thờ phượng cũng là chất kích thích của công tác truyền giáo. Lòng yêu Chúa và khát khao thờ phượng Ngài đặt trước lời mời ra đi rao giảng Tin Lành. Bạn không thể tán dương những gì bạn không yêu thượng. Các giáo sĩ sẽ không bao giờ  hô to “Hãy để mọi dân tộc vui mừng!” khi họ không thể nói từ đáy long rằng “Tôi sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va… Hỡi Đấng Chí Cao, tôi sẽ vui vẻ, hớn hở nơi Ngài. Và ca tụng danh của Ngài” (Thi. 104:34; 9:2). Truyền giáo bắt đầu và kết thúc bằng sự thờ phượng.’

 

-John Piper, Hãy Để Mọi Dân Tộc Reo Vui (Let the Nations Be Glad) tr. 8.

 

 • “But worship is also the fuel of missions. Passion for God in worship precedes the offer of God in preaching….” p17

Reformed Churches in Vietnam: A Prayer

O Lord, please save people who will want you. May you establish a Church in Vietnam that cherishes you and your glory above their programs or buildings. May you develop leaders who desire you and your word above any fame or comfort. May you send out laborers in the harvest, laborers who know that the harvest is yours. You will give a harvest because it is your harvest, and your hand is sovereign.

Hội Thánh Cải Chánh Ở Việt Nam: Lời Cầu Nguyện

Kính lạy Chúa, xin cứu những người sẽ cần đến Ngài. Xin Ngài thiết lập Hội Thánh tại Việt Nam để họ yêu mến Ngài và sự vinh hiển của Ngài hơn các chương trình hay cơ sở vật chất. Xin Chúa phát triển những người lãnh đạo để họ khao khát chính Ngài và Lời Ngài hơn danh tiếng hay tiện nghi. Xin Ngài sai phái những thợ gặt vào trong mùa gặt, những thợ gặt biết rằng mùa gặt là của Ngài. Ngài sẽ ban mùa gặt bởi vì đó chính là mùa gặt của Ngài và tay Ngài đang tể trị.

Xem chi tiết