Phúc Âm cho Người Cơ Đốc (Spurgeon)–phần 5

The Gospel for Christians (Spurgeon)–part 5

Đây là một quan điểm rất quan trong của ông Spurgeon về ân điên ổ trong cuộc sống người Cơ Đốc mặc dù nó đã được rao giảng cho những người chưa tin vào Chúa Cứu Thế:

“Có một điều mà tất cả chúng ta che mờ bài giảng của chúng ta (mặc dù tôi tin chúng ta làm điều đó cách vô tình), cụ thể là lẽ thật quan trọng không phải là sự cầu nguyện, không phải niềm tin, không phải những việc làm của chúng ta, không phải những cảm xúc nhất thời của chúng ta, nhưng vào Đấng Christ và chỉ dựa vào Đấng Christ. Chúng ta dễ dàng tự nghĩ là mình không có thái độ hoặc tư duy tốt, không đủ nhiệt tâm, mà không nhớ rằng mối lưu tâm lớn nhất của chúng ta không phải là chính bản thân chúng ta mà là Đấng Christ….”

Here is a very important perspective from Mr. Spurgeon about grace in the life of the Christian even though preached to those who had not yet trusted Christ:

Modernized English: “There is one thing which all of us make cloudy in our preaching, though I believe we do it accidentally—namely, the great truth that it is not prayer, it is not faith, it is not our doings, it is not our feelings upon which we must rest, but upon Christ, and on Christ alone. We are likely to think that we are not in a right mindset, that we do not feel enough emotions, instead of remembering that our business is not with self, but Christ….”

-Charles Spurgeon, 1856

Ân điển, chứ không phải những quy tắc / Grace not rules

Phúc Âm cho Người Cơ Đốc–phần 1