Reformed Resources

Một trang web góp phần cho Cơ Đốc Nhân người Việt vui hưởng Đức Chúa Trời và quyền năng cao cả của Ngài (Ê-phê 1:4-5)

A place for Vietnamese Christians to enjoy God and his supremacy

A place to joyfully embrace sovereign grace.

What is reformed theology? Click here.

REFORMED RESOURCES BẰNG TIẾNG VIỆT

Những Tài Liệu Đặc Biệt:

Nhà Sách Cơ Đốc:

  • Louis Berkhof, Lịch Sử Giáo Lý Cơ Đốc.
  • Greg Gilbert, Chúa Jesus Là Ai? (Amazon; PDF)
  • Greg Gilbert, Tin Lành Là Gì? (Amazon; PDF)
  • David Helm, Giảng Giải Kinh Cách: Chúng Ta Trình Bày Lời Chúa Ngày Nay.
  • I. Packer, Biết Đức Chúa Trời.
  • John Piper, Năm Luận Điểm: Hướng Đến Một Trải Nghiệm Sâu Nhiệm Hơn về Ân Điển của Đức Chúa Trời.
  • John Piper, Hãy Để Mọi Dân Tộc Reo Vui: Uy Quyền Tối Thượng của Đức Chúa Trời Trong Công Tác Truyền Giáo. (Audio)
  • Vaughan Roberts, Bức Tranh Lớn của Đức Chúa Trời: Truy nguyên chuyện Kinh Thánh.
  • Donald S. Whitney, Rèn Luyện Tâm Linh Trong Nếp Sống Cơ Đốc.
  • Ken Hanks, Phúc Âm cho Cơ Đốc nhân.

Trên Mạng (Đọc):

Viet Church

V-Reformed Ministries

John Piper

Vì sao chúng ta cần phải tái sanh? Phần 3 1 John 3:1-10

9Marks (Vietnamese site: https://vi.9marks.org/trong-khoang-9marks/ )

Radical (David Platt)

Gospel Translations.org http://gospeltranslations.org/wiki/Special:Browse/language:Vietnamese/Topic:Index

 

Hoithanhphucsinh.com

Covenant Protestant Reformed Church (Also see here: A Few Confessions of Faith in Vietnamese)

 

ChristCenteredResourcesAsia.com

Trên Mạng (Nghe):

MS Truyen Tran (Các Sứ Điệp)

REFORMED RESOURCES BẰNG TIẾNG ANH (HAY TIẾNG KHÁC)

OTHER HELPFUL RESOURCES, NOT NECESSARILY REFORMED

Tiếng Anh

Tiếng Việt

///

“It is not for your sake, O house of Israel, that I am about to act, but for the sake of my holy name.… And I will vindicate the holiness of my great name.… And the nations will know that I am the Lord.” (Ezek 36:22–23)

“Vậy nên hãy nói cùng nhà Y-sơ-ra-ên rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, ấy chẳng phải vì cớ các ngươi mà ta làm cách ấy, nhưng vì cớ danh thánh ta mà các ngươi đã phạm trong các dân, là nơi các ngươi đã đi đến. Ta sẽ làm nên thánh danh lớn của ta, là danh đã bị phạm trong các dân, giữa các dân đó các ngươi đã phạm danh ấy. Chúa Giê-hô-va phán: Như vậy các dân tộc sẽ biết ta là Ðức Giê-hô-va, khi trước mắt chúng nó ta sẽ được tỏ ra thánh bởi các ngươi.” (Ê-xê-ki-ên 36:22-23)