Phúc Âm Là Gì? Một Vài Nguồn (Tiếng Việt)

What is the Gospel? A Few Resources in Vietnamese

1. MỘT SỐ PHIM PHÚC ÂM (BẰNG TIẾNG VIỆT)

1a. “PHIM CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊ-XU”

(The JESUS film)

xem

1b. “TỪ BUỔI SÁNG THẾ ĐẾN CHÚA CỨU THẾ”

xem

(hoạt hình)

2. MỘT SỐ TIỂU LUẬN PHÚC ÂM (BẰNG TIẾNG VIỆT)

2a. “HAI LỐI ĐI, MỘT ĐƯỜNG VỀ”

Grace Community Church/Sun Valley, CA–USA

đọc

nghe

2b. “TIN LÀNH CỦA CHÚA GIE-SU”

HeartCry/Virginia–USA

đọc

2c. “PHÚC ÂM TRONG 6 PHÚT”

Desiring God/Minnesota–USA

đọc

 

(GSiV: Những Nguồn)