Phúc Âm Là Gì? Một Vài Tài Liệu (Tiếng Việt)

WHAT IS THE GOSPEL? A FEW RESOURCES IN VIETNAMESE

1) MỘT SỐ TIỂU LUẬN PHÚC ÂM (BẰNG TIẾNG VIỆT)

1.a “CÂU CHUYỆN LỚN KINH THÁNH” / The Bible’s Big Story đọc

  • ChristCenteredResourcesAsia.com

1.b “HAI LỐI ĐI, MỘT ĐƯỜNG VỀ” đọc hay nghe

  • Grace Community Church/Sun Valley, CA–USA

1.c “TIN LÀNH CỦA CHÚA GIÊ-SU” đọc

  • HeartCry/Virginia–USA

1.d “PHÚC ÂM TRONG 6 PHÚT” đọc

  • Desiring God/Minnesota–USA

 

2) MỘT SỐ PHIM PHÚC ÂM (BẰNG TIẾNG VIỆT)

2.a “PHIM CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊ-XU” (The JESUS film) xem

2.b “TỪ BUỔI SÁNG THẾ ĐẾN CHÚA CỨU THẾ” (hoạt hình) xem

(GSiV: Những Tài Liệu)