Phúc Âm Là Gì? Một Vài Tài Liệu (Tiếng Việt)

WHAT IS THE GOSPEL? A FEW RESOURCES IN VIETNAMESE

1) MỘT SỐ PHIM PHÚC ÂM (BẰNG TIẾNG VIỆT)

1.a “TIN-LÀNH THEO LU-CA,” LumoProject, Nhiều tập (Gospel of Luke, in short video clips) xem

1.b “PHIM CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊ-XU,” (The JESUS film) xem

1.c “TỪ BUỔI SÁNG THẾ ĐẾN CHÚA CỨU THẾ,” (Creation to Christ, cartoon/hoạt hình) xem

1.d DỰ ÁN KINH THÁNH, The Bible Project, Nhiều tài liệu (Many video resources) xem

1.e “NGUỒN HY VỌNG” xem

2) MỘT SỐ TIỂU LUẬN PHÚC ÂM (BẰNG TIẾNG VIỆT)

1.a “CÂU CHUYỆN LỚN KINH THÁNH” / The Bible’s Big Story đọc

  • ChristCenteredResourcesAsia.com

2.b “HAI LỐI ĐI, MỘT ĐƯỜNG VỀ” đọc hay nghe

  • Grace Community Church/Sun Valley, CA–USA

2.c “TIN LÀNH CỦA CHÚA GIÊ-SU” đọc

  • HeartCry/Virginia–USA

2.d “PHÚC ÂM TRONG 6 PHÚT” đọc

  • Desiring God/Minnesota–USA

2.e “TRUYỀN GIÁO VÀ PHÚC ÂM” đọc

  • 9Marks/Washington DC–USA

(GSiV: Những Tài Liệu)