Sự Hòa Thuận và Sự Xung Khắc?

Phương Pháp Giải Quyết Xung Khắc

 

Mở đầu: Khi sự xung khắc thật sự xảy ra thì phải có một giải pháp thật sự đúng dắn

 

  1. Trượt Dài vào Sai Lầm
  2. Trung Gian Hòa Giải
  3. Giúp Hai Bên Hòa Giải với Nhau
  4. Những Chi Tiết Cơ Bản của Việc Tư Vấn Hòa Giải
  5. Noi theo Gương Khôn Ngoan của Vua Sa-lô-môn
  6. Chuẩn Bị cho Hai Bên Sẵn Sàng Hòa Thuận với Nhau

 

-Ken Sande và Ted Kober

 

From Peacemaker Ministries