QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Thông công với Chúa: Cầu Nguyện—Part 5

1 Timothy 2:1 “First of all, then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings be made for all people,”

 

I Timothy 2:1 Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người,

Xem chi tiết

Cầu Nguyện

 

 

Thông công với Chúa: Cầu Nguyện—Part 4

1 Timothy 2:8 “I desire then that in every place the men should pray, lifting holy hands without anger or quarreling;”

I Timothy 2:8 Vậy, ta muốn những người đờn ông đều giơ tay tinh sạch lên trời, mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ.

Xem chi tiết

Cầu Nguyện

 

 

Thông công với Chúa: Cầu Nguyện—Part 3

Hebrews 4:16 “Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need.”

 

Hebrews 4:16 Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.

Xem chi tiết

Cầu Nguyện

Thông công với Chúa: Cầu Nguyện—Part 2

Hebrews 5:7 “In the days of his flesh, Jesus offered up prayers and supplications, with loud cries and tears, to him who was able to save him from death, and he was heard because of his reverence.”

 

Hebrews 5:7 Khi Ðấng Christ còn trong xác thịt, thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện nài xin cho Ðấng có quyền cứu mình khỏi chết, và vì lòng nhân đức Ngài, nên được nhậm lời.

Xem chi tiết

Cầu Nguyện

Thông công với Chúa: Cầu Nguyện—Part 1

James 4:3 “You ask and do not receive, because you ask wrongly, to spend it on your passions.”

 

James 4:3 Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ, để dùng trong tư dục mình.

 

Xem chi tiết

Cầu Nguyện

A Prayer for the Church in Vietnam: Reformation Follow Up

‘Xin Đức Chúa Trời ban phước cho người Việt Nam hiểu rõ về nền tảng của sự Cứu Rỗi. Và ban cho nước Việt Nam dáy lên những người Tôi Tớ hiểu rõ về Lẽ Thật của Đức Chúa Giê-xu Christ. Xin Chúa ban cho nước Việt Nam có những Hội Thánh có Lẽ Thật được thành lập.’

-J

Cuộc Cải Chánh

Cầu Nguyện

 

Pray for One Another / Cầu Nguyện Cho Nhau

James 5:16

“Therefore, confess your sins to one another and pray for one another, that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working.”

James 5:16:

16 Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.

Xem chi tiết

Are you praying for God’s work in Vietnam?

Here’s a request at another site:

“Ancestor Worship: Pray for new believers to stand firm in their faith, especially in the face of opposition from family members.”

(Check them out at: http://www.pray4vn.org/share/summary/)

 

 

See our GSiV page:

Xem chi tiết

 

 

Promises and Sovereignty

“…God’s promises are only as good as the extent of his sovereignty.”

 

-Paul D. Tripp, New Morning Mercies, March 23

 

 

Reformed Churches in Vietnam: A Prayer

O Lord, please save people who will want you. May you establish a Church in Vietnam that cherishes you and your glory above their programs or buildings. May you develop leaders who desire you and your word above any fame or comfort. May you send out laborers in the harvest, laborers who know that the harvest is yours. You will give a harvest because it is your harvest, and your hand is sovereign.

Hội Thánh Cải Chánh Ở Việt Nam: Lời Cầu Nguyện

Kính lạy Chúa, xin cứu những người sẽ cần đến Ngài. Xin Ngài thiết lập Hội Thánh tại Việt Nam để họ yêu mến Ngài và sự vinh hiển của Ngài hơn các chương trình hay cơ sở vật chất. Xin Chúa phát triển những người lãnh đạo để họ khao khát chính Ngài và Lời Ngài hơn danh tiếng hay tiện nghi. Xin Ngài sai phái những thợ gặt vào trong mùa gặt, những thợ gặt biết rằng mùa gặt là của Ngài. Ngài sẽ ban mùa gặt bởi vì đó chính là mùa gặt của Ngài và tay Ngài đang tể trị.

Xem chi tiết