QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Knowing you are forgiven is foundation of sanctification

“The only way to make men holy is to teach and preach free and full forgiveness through Jesus Christ.  The secret of being holy ourselves is to know and feel that Christ has pardoned our sins.  Peace with… Read More

Nhưng nhờ chính Chúa, chứ không bởi làm việc lành

By the Lord, not by the good things we do “Điều quan trọng là chúng ta cần hiểu rằng chẳng phải đeo đuổi sự thánh khiết giúp chúng ta đạt đủ điều kiện để được thấy Chúa. Nhưng… Read More

Công đức so với nổ lực: ân điển, sự xưng nghĩa, và sự thánh hóa

Là Cơ Đốc Nhân, chúng ta biết mình có những trách nhiệm — yêu Chúa, yêu nhau, chăm sóc người góa bụa và trẻ mồ côi, tha thứ cho kẻ thù mình, chia sẻ phúc âm của Đấng… Read More

Sanctification: Affirmations and Denials

When we say we believe in sanctification, what do we mean? What do we believe and reject? The following information from the PCA is helpful.   ‘Article I – Legalism is a Real Problem We affirm that legalism… Read More

Sanctification according to the Philadelphia Confession 1742

Note how this classic confession gives clarity to the teaching of sanctification: Chương 13 ‘1. Những người đã được ở trong Đấng Christ là những người đã được kêu gọi, đã được tái sinh, đã được có một… Read More

Sanctification according to the BF&M 2000

Here’s how one popular confession defines sanctification:   ‘Sanctification is the experience, beginning in regeneration, by which the believer is set apart to God’s purposes, and is enabled to progress toward moral and spiritual maturity through the presence… Read More

Earning versus effort: grace, justification, and sanctification

As Christians, we know we have responsibilities–love God, love one another, care for widows and orphans, forgive our enemies, share the gospel of Christ, make disciples, etc. But even as we put forth effort in the Christian life… Read More