Clarity on the gospel: Why Jesus came 

“Đấng Christ đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa kẻ chết và kẻ sống.”Rô-ma 14:9 VIE1925 “For to this end Christ died and lived again, that he might be Lord both of the dead and of the living.” (Romans 14:9, ESV)  
“Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin-lành mà tôi đã rao-giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững-vàng trong đạo ấy, và nhờ đạo ấy, anh em được cứu-rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho; bằng không, thì anh em dầu có tin cũng vô-ích. Vả, trước hết tôi đã dạy-dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận-lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh-thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh-thánh;”I Cô-rinh-tô 15:1-4 VIE1925 “Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, and by which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you—unless you believed in vain. For I delivered to you as of first importance what I also received: that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the Scriptures,” (1 Corinthians 15:1–4, ESV)  
“là Đấng phó mình vì tội-lỗi chúng ta, hầu cho cứu chúng ta khỏi đời ác nầy, y theo ý-muốn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta,”Ga-la-ti 1:4 VIE1925 “who gave himself for our sins to deliver us from the present evil age, according to the will of our God and Father,” (Galatians 1:4, ESV)  
“Vậy thì, vì con-cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Jêsus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá-diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma-quỉ, lại cho giải-thoát mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi-mọi trọn đời.”Hê-bơ-rơ 2:14-15 VIE1925 “Since therefore the children share in flesh and blood, he himself likewise partook of the same things, that through death he might destroy the one who has the power of death, that is, the devil, and deliver all those who through fear of death were subject to lifelong slavery.” (Hebrews 2:14–15, ESV)  
“Vả, Đấng Christ cũng vì tội-lỗi chịu chết một lần, là Đấng công-bình thay cho kẻ không công-bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; về phần xác-thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh-hồn thì được sống.”I Phi-e-rơ 3:18 VIE1925 “For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, that he might bring us to God, being put to death in the flesh but made alive in the spirit,” (1 Peter 3:18, ESV)  
“Vả, các con biết Đức Chúa Jêsus-Christ đã hiện ra để cất tội-lỗi đi, và biết trong Ngài không có tội-lỗi.”I Giăng 3:5 VIE1925 “You know that he appeared in order to take away sins, and in him there is no sin.” (1 John 3:5, ESV)  

(GSiV: Phúc Âm Là Gì?Earning vs effort: grace, justification, and sanctification)