QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

“Monergism” Là Gì?

What is “Monergism”?

‘Monergism: thuyết duy thần tái sinh. Quan điểm cho rằng Đức Thánh Linh là tác nhân duy nhất tạo nên sự tái sinh trong Cơ Đốc nhân. Thuyết này đối lập với thuyết đồng tác (synergism) cho rằng quá trình tái sinh là sự phối hợp của cả Đức Chúa Trời và con người.’

 • Sổ tay Thuật Ngữ Thần Học Anh-Việt (Ấn bản thứ 2)

Monergistic: ‘có nghĩa là, bởi Đức Thánh Linh đang hành động chỉ một mình mà không có sự cho phép hoặc hỗ trợ con người….’

‘Sự tái sanh (sanh lại)–chúng ta thụ động (Đức Chúa Trời làm tất cả và không có sự hợp tác từ chúng ta).’

 • GSiV (đoạn 49, click)

 

 (Also see these links at GSiV)

Do the ‘elect’ choose to believe?

‘…Reformed Christians believe that men believe and choose. It is the order of events that is in dispute. Every Christian has chosen Christ, believed in Christ, embraced Christ, and even more, continues to do so. The question is not “must a person believe,” but can a person believe while a slave to sin? Further, whose decision comes first: the decision of God to free the enslaved, dead sinner and give him the ability to believe, or the free-choice decision of the sinner that then makes him or her one of the elect?’

-James White, The Potter’s Freedom, p.184

(Các Đoạn 39-42, 48-49 GSiV: Xem chi tiết)

(Also ‘decisional regeneration,’ ‘decisionism’ / ‘sự tái sinh bằng quyết định’)

(Election: Xem Chi Tiết)

Spurgeon against the Hyper Calvinists

From the life of the Baptist pastor Charles Spurgeon (1834-1892), Iain Murray makes some key points that reformed people do well to keep in mind and heart:

 • ‘1. “Genuine evangelical Christianity is never of an exclusive spirit….”
 • ‘2. Spurgeon “wanted to see both divine sovereignty and human responsibility upheld, but when it came to gospel preaching he believed….”
 • ‘3. “This controversy directs us to our need for profound humility before God….”
 • ‘4. “The final conclusion has to be that when Calvinism ceases to be evangelistic….” ’

-Murray, Spurgeon v. Hyper-Calvinism. See whole post by Ray Ortlund, Jr.

(GSiV: What is Hyper Calvinism?)

(GSiV: Evangelism, Missions)

 

 

Church growth, planning, and multiplication

“So the church throughout all Judea and Galilee and Samaria had peace and was being built up.  And walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, it multiplied (Acts 9:31).

“I’m not against strategic plans. I’m for them. They have their place, as a matter of wise stewardship. But they cannot generate the astonishing outcomes described in the book of Acts.

“Those early churches had no master plan for their future. But they were walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, and it worked.”

-Ray Ortlund, Jr.

Read whole article here

(Tại GSiV xem thêmđây đây đoạn 24)

Sự Lựa Chọn Là Gì?—Part 2

What is ‘election’?

‘Ý nghĩa của sự lựa chọn đối với người tin Chúa

‘b. Sự chọn lựa xác quyết cho tín hữu về sự bảo đảm đời đời của mình, và cất đi mọi lý do khiến họ sợ hãi và nản lòng. Nếu hiện nay người ấy ở trong ân điển thì sẽ đời đời ở trong ân điển. Không điều gì có thể ảnh hưởng đến địa vị được xưng công bình của người (Rô 8:33tt.); không điều gì có thể phân cách người ấy khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ (Rô 8:35-39). Người ấy sẽ không có sự an toàn nào hơn nữa, vì người ấy đã có được sự an toàn tuyệt đối. Đây là sự nhận thức quý báu; do đó lòng khao khát biết chắc việc mình được lựa chọn là một thực tế (đc. 2 Phi 1:10).’

-J. I. Packer

-New Bible Dictionary, I. H. Marshall, J. I. Packer, et.al. (Intervarsity) / Thánh Kinh Tân Từ Điển (UUC: 2009, tr. 1055)

Sự Lựa Chọn Là Gì?—Part 1

(Tại GSiV: Xem Chi Tiết)

Success, Failure, and Grace—Part 4

“Ministry itself can create a mask of performance, the projection of success. Everyone wants to be a winner. In contrast, Jesus never used his power to show off. He used his power for love. So he wasn’t immediately noticeable. Humility makes you disappear, which is why we avoid it.”

-Paul Miller, A Praying Life, location 1330

 

(Also see Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm)

Success, Failure, and Grace—Part 3

“So when the business folds, the relationship falls apart, or your parenting blueprints don’t work, you can grieve the failure but not be undone by it. Loss is painful, but the things we lose are not our ultimate prize and aim. We have Christ, the surpassing value, the pearl of great price, and He is enough.”

-J. R. Vassar

Read whole article

 (Also see Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm)

Sự Nên Thánh và Phúc Âm—part 2

Sự nên thánh là gì?

Chi tiết:

 • Còn Hơn Là Một Cuốn Sách Luật Lệ
 • Môn Đồ Hóa Được Dựa Trên Việc Thực Hiện
 • Phúc Âm Là Dành Cho Các Cơ Đốc Nhân
 • Không Có “Chủ Nghĩa Tin Dễ Dàng”
 • Chúng Ta Chết Vì Tội Lỗi
 • Xét Đến Chính Bạn Chết Cho Tội Lỗi
 • Sự Nên Thánh Tiến Bộ

-Jerry Bridges, “Gospel Driven Sanctification”

 

Xem thêm: Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm

GSiV Resources page

(Also see these links at GSiV)

Success, Failure, and Grace—Part 2

“How we define failure, and the failures we most fear, reveal what we are building our identity on. They show that we are looking to something other than God’s love and acceptance in Christ to give legitimacy and purpose to our lives.”

-J. R. Vassar

 

Read whole article

(Also see Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm)

Sự Nên Thánh và Phúc Âm—part 1

‘Vì vậy, tôi đã học được rằng Cơ Đốc Nhân cần phải nghe phúc âm suốt cả cuộc đời, vì phúc âm đó tiếp tục nhắc nhở chúng ta rằng sự chấp nhận của chúng ta ngày này sang ngày khác được Đức Chúa Cha chấp nhận không phải dựa vào những gì chúng ta làm cho Đức Chúa Trời, nhưng dựa vào những gì Đấng Christ đã làm cho chúng ta trong đời sống vô tội và và sự chết mang tội lỗi của Ngài. Tôi bắt đầu thấy rằng ngày nay chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời là công bình như chúng ta sẽ từng có, ngay cả ở trên thiên đàng, bởi vì ngài đã mặc cho chúng ta sự công bình của Con Ngài. Vì vậy, tôi không cần phải thực hiện để được Đức Chúa Trời chấp nhận. Bây giờ, tôi tự do để vâng phục và phục vụ Ngài bởi vì tôi đã được chấp nhận trong Đấng Christ (xin xem trong Rô-ma 8:1). Động lực lèo lái của tôi bây giờ không phải là ý thức tội lỗi nhưng lòng biết ơn.’

-Jerry Bridges, “Gospel Driven Sanctification”

Xem thêm: Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm

Return to GSiV Resources page

(Also see these links at GSiV)