QUYỂN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Uy Quyền Tối Thượng Của Đức Chúa Trời–8

‘Nơi nào lòng yêu mến Chúa sa sút, thì lòng sốt sắng cho công tác truyền giáo sẽ không còn. Những Hội Thánh không chú trọng đến việc tôn cao vẻ oai nghi và đẹp đẽ của Đức Chúa Trời sẽ hiếm khi khơi dậy niềm khao khát mãnh liệt “thuật sự vinh hiển Ngài giữa các nước” (Thi. 96:3). Ngay cả những người ngoài cuộc cũng cảm thấy sự khác biệt giữa tinh thần rao giảng Tin Lành cách mạnh mẽ của chúng ta cho các dân tộc và tính nhạt nhẽo trong lời kết ước của chúng ta với Chúa.’

 

-John Piper, Hãy Để Mọi Dân Tộc Reo Vui (Let the Nations Be Glad) tr. 8.

 

  • “Where passion for God is weak, zeal for missions will be weak. Churches that are not centered on the exaltation of the majesty and beauty of God will scarcely kindle a fervent desire to ‘declare his glory among the nations’ (Ps 96:3)….” p18

Jesus’ Authority (thẩm quyền của Ngài)

‘…His authority is purposeful. This is where we see the link between the authority of Christ and the Great Commission. He is not just bragging here in Matthew 28:18. “I have got all authority.” What He is saying is, “I have got all authority in heaven and on earth for a purpose.” This is what feeds the Great Commission is the claim that is the foundation for what He is about to say. Because, basically what He is saying is, “I have all things in heaven and on earth at my disposal to accomplish this mission that I am about to give you.” Let that soak in for a second….

‘Think about it – the authority of Jesus residing in each and every one of you, His person dwelling in you. All authority in heaven and on earth given to us. It is at this point we realize that our success as a church and our success in our lives is not based on who we are or what we can do. It is not about how smart we are, how creative we are, how talented we are, how rich we are. It is not about what we can offer. Our success is based on who Jesus is and what He is capable of doing in our lives. That is what our success is based on, His authority, not our own.’ -‘Follow Me (Two Simple Words: Make Disciples)’

By David Platt. © David Platt & Radical. Website: Radical.net

 

‘Thứ hai, thẩm quyền của Ngài là có mục đích. Đây là chỗ mà chúng ta thấy mối liên hệ giữa thẩm quyền của Đấng Christ và Đại mạng lịnh. Điều mà Ngài muốn nói ở đây là [28:18]: “Ta có mọi quyền phép trên trời và dưới đất là vì một mục đích.” Đây chính là nền tảng để hoàn thành mạng lịnh mà Ngài sẽ giao cho các môn đồ….

‘Đến đây chúng ta nhận ra rằng sự thành công của Hội Thánh hay cá nhân chúng ta không phụ thuộc vào việc chúng ta là ai hoặc những gì chúng ta có thể làm. Không phải phụ thuộc vào sự khôn ngoan, sự sáng tạo, tài năng hay sự giàu có của chúng ta. Sự thành công của chúng ta phụ thuộc vào Chúa Giê-xu và những gì Ngài hành động trong đời sống chúng ta. Sự thành công của chúng ta phụ thuộc vào quyền phép của Ngài chứ không phải năng lực của chúng ta.’  -‘Hãy Theo Ta’

 

GSiV

‘Hãy Theo Ta’ (‘Follow Me’)

Are you a disciple of Christ? Are you making disciples?

‘What is it going to look like to you to make disciples of all nations? How is that going to transfer into your life, to your dreams, to your ambitions? What do you need to let go of in your life in order to make disciples of all nations? What do you need to surrender yourself to in order to give yourself to this mission? I am about to pray for us then I want to invite you just to continue in prayer. I want us to just spend some time individually between us and the Lord and reflect on this mission that He has given to us and what this looks like in each of our lives.’ -‘Follow Me (Two Simple Words: Make Disciples)’

By David Platt. © David Platt & Radical. Website: Radical.net

 

‘Quý vị hình dung việc môn đồ hóa muôn dân đối với mình như thế nào? Làm thế nào để điều đó trở thành sự sống, ước mơ, hoài bão của quý vị? Quý vị cần loại bỏ điều gì khỏi đời sống của mình để môn đồ hóa muôn dân? Quý vị cần điều gì để phó dâng đời sống của mình cho sứ mạng này? Bây giờ tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị và muốn quý vị cứ tiếp tục cầu nguyện. Hãy dành thời gian tương giao với Chúa và suy nghĩ về sứ mạng mà Ngài đã giao cho chúng ta sẽ được thực hiện như thế nào trong mỗi đời sống của mình.’  -‘Hãy Theo Ta’

Text:

En

Vn

Audio (En and Vn)

 

GSiV

Ba Ngôi Đức Chúa Trời (Trinity)—part 2

Illustrations about the Trinity

When it comes to illustrating the Trinity it is best not to. Typically illustrations will teach more error than truth.

 

Below is one teacher’s WRONG teachings about the theology of the Trinity

‘Water may serve as a “three-in-one” illustration since it retains its chemical activity whether in solid, gas, or liquid state. There is also a triple point for water, a condition under which ice, steam, and liquid water can coexist in equilibrium. All are water, yet distinct from each other.’

 

Dưới đây là đánh giá SAI của một thầy về thần học của Ba Ngôi Đức Chúa Trời

‘Nước có thể minh họa “ba trong một” vì giữ lại được những hoạt tính hóa học của nó dầu ở dạng rắn, hơi, hay lỏng. Cũng có một điểm bộ ba mà tại đó tình trạng nước đá, hơi nước và nước dạng lỏng đồng tồn tại trong trạng thái cân bằng. Cả thảy đều là nước nhưng khác biệt với nhau.’

-Charles Ryrie, Basic Theology, p. 63 / Thần Học Căn Bản, p. 67

Ba Ngôi Đức Chúa Trời (Trinity)—part 1

Our churches are not Christian if they aren’t Trinitarian. Does your church embrace all that the Bible teaches about God’s one-ness and his three-ness?

‘1) There is one God (Deuteronomy 6:4; 1 Corinthians 8:4; Galatians 3:20; 1 Timothy 2:5).
‘2) The Trinity consists of three Persons (Genesis 1:1, 26; 3:22; 11:7; Isaiah 6:8, 48:16, 61:1; Matthew 3:16-17, 28:19; 2 Corinthians 13:14).
‘3) The members of the Trinity are distinguished one from another in various passages.
‘4) Each member of the Trinity is God.
‘5) There is subordination within the Trinity.
‘6) The individual members of the Trinity have different tasks.’

‘1. Có một Đức Chúa Trời: Phục truyền luật lệ ký 6:4; 1 Cô-rinh-tô 8:4; Ga-la-ti 3:20; I Ti-mô-thê 2:5.

‘2. Đức Chúa Trời Ba ngôi gồm có ba thân vị.

‘3. Các thân vị trong Ba ngôi Đức Chúa Trời được phân biệt từng vị một trong nhiều chỗ trong Kinh Thánh.

‘4. Mỗi thân vị trong Ba ngôi là Đức Chúa Trời….

‘5. Sự lệ thuộc trong Ba ngôi Đức Chúa Trời….

‘6. Công tác của từng thân vị trong Ba ngôi….’

Read the whole article here

Đọc bài viết ở đây

Common Questions the Doctrine of Election Raises

In an article titled “3 Objections to the Doctrine of Election,” Tim Keller makes some key points:

‘1. If you believe in election, doesn’t that leave you with the problem of why God doesn’t choose to save everyone?

 

  • ‘Yes, but the same is true for Christians who don’t believe in election. Election doesn’t create the problem, it only leads us to think about it….

 

‘2. But if everything is fixed and certain, why pray, evangelize, or do anything at all?

 

  • ‘This objection is short-sighted. First, if everything was not planned by a holy and loving God, we’d be absolutely terrified by the prospect of even getting up in the morning….

 

‘3. I believe the Bible and I see all the teaching about election, but why do I still dislike it?

 

  • ‘My theory is that the biblical gospel is so supernatural that it always combines qualities that by natural reason and culture we cannot keep together….’

 

Read the whole thing here

Teaching about Predestination

If you believe in predestination, and you should, then you should talk about it with Christians and encourage them to believe it too. Here’s one author’s helpful suggestions from an experience with high school students.

 

  • ‘1. I highlighted that this side of heaven, there are going to be some things we simply don’t fully understand about God….
  • ‘2. I also spent time talking about the truth (seen throughout the book of Romans) that makes it abundantly clear that God’s choosing me has absolutely nothing to do with me deserving to be chosen. We talked about the fact that if God chooses me, it is actually in spite of the fact that I deserve to go to hell.
  • ‘3. We then talked about how amazing it is that God, in eternity past (even before creation), spent time thinking about me – choosing me….’

 

The author made another good point: ‘It also makes for a really hopeful discussion in Senior High Sunday School class where students don’t feel like they need to apologize for their God’s sovereign decisions.’

Read the whole article here

Uy Quyền Tối Thượng Của Đức Chúa Trời–7

‘Nơi nào lòng yêu mến Chúa sa sút, thì lòng sốt sắng cho công tác truyền giáo sẽ không còn.’

 

-John Piper, Hãy Để Mọi Dân Tộc Reo Vui (Let the Nations Be Glad) tr. 8.

 

  • “Where passion for God is weak, zeal for missions will be weak.” p18

 

Luther và Calvin

‘Calvin là sự tương phản thú vị với Luther. Luther được sinh ra trong gia đình nông dân, nhưng cha của Calvin là một công tố viên. Điều này khiến Calvin trở thành thành viên của tầng lớp chuyên nghiệp. Luther nghiên cứu triết học và thần học đang khi ở đại học, nhưng Calvin theo học về nhân văn và luật pháp. Vì vậy, ông thiên về hướng làm nhà tổ chức của đạo Cải Chánh trong khi Luther là tiếng nói tiên tri của phong trào này. Luther có thể chất khỏe mạnh, nhưng Calvin phải chống chọi với bệnh tật trong thời kỳ làm việc tại Geneva. Luther yêu quê hương và gia đình mình, nhưng Calvin về cơ bản lại là một sinh viên cô đơn. Luther vốn sống trong nước Đức quân chủ, nên đã tìm sự hậu thuẫn từ giới quý tộc và hoàng thân; Calvin sống trong nước Thụy Sĩ cộng hòa, nên đã quan tâm đến sự phát triển quản trị đại diện trong hội thánh.’

-Earle E. Cairns, Cơ Đốc Giáo Trải Các Thế Kỷ, 2010, Tr. 339

 

‘Calvin was an interesting contrast to Luther. Luther had been born of peasant stock, but Calvin’s father was a notary. This made Calvin a member of the professional class. Luther had studied philosophy and theology during his university career, but Calvin had humanistic and legal training. Because of this he was more the organizer of Protestantism whereas Luther was its prophetic voice. Luther was physically strong, but Calvin fought illness during the period of his work in Geneva. Luther loved his home and family, but Calvin was essentially a lonely student. Luther, who lived in monarchical Germany, looked for aristocratic and princely support; Calvin, in republican Switzerland, was interested in the development of representative government in the church.’

-Earle E. Cairns, Christianity through the Centuries, 1996, ed 3rd, 300–302.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 29 other followers