QUYỂN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Ba Ngôi Đức Chúa Trời (Trinity)—part 8

‘Từ ngữ “Ba ngôi” không thấy có trong Kinh Thánh. Đầu tiên từ này được Tertullian dùng vào cuối thế kỷ thứ 2, nhưng không có vị trí chính thức trong ngành thần học của Hội Thánh mãi đến thế kỷ thứ 4 và thứ 5. Có ba điều khẳng định là trung tâm của giáo lý lịch sử về Ba ngôi: 1. chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi; 2. Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh đều hoàn toàn là Đức Chúa Trời đời đời; 3. Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh đều có một thân vị riêng biệt. Không có nơi nào Kinh Thánh dạy rõ ràng về sự kết hợp của những điều khẳng định này. Tuy nhiên, có thể tuyên bố rằng giáo lý Ba Ngôi là một sự giải nghĩa thích hợp sâu sắc của bằng chứng Kinh Thánh về Đức Chúa Trời qua ánh sáng của chức vụ, sự chết và sự sống lại –sự tôn cao của Chúa Giê-xu—“sự kiện Chúa Cứu Thế”.’

-M. Turner & G. McFarlane

-New Bible Dictionary, I. H. Marshall, J. I. Packer, et.al. (Intervarsity) / Thánh Kinh Tân Từ Điển (UUC: 2009, tr. 113)

 (GSiV: Trinitarian Illustrations & Outline)

Man’s ‘Free’ Will: Always Wanting the Final Say

  • Jesus answered and said to them, “Do not grumble among yourselves. No one can come to Me unless the Father who sent Me draws him; and I will raise him up on nthe last day.” (Jn 6:43-44)
  • Nhưng Chúa Giê-xu đáp, “Các ngươi đừng xầm xì với nhau làm gì. Cha là Đấng đã sai ta đến. Không ai có thể đến với ta nếu Cha không dẫn họ đến; còn ta sẽ khiến người ấy sống lại trong ngày cuối cùng. (Gi. 6:43-44; BPT)

 

‘While modern evangelicals normally seek reasons for rejection of Christ in psychology, upbringing, background, or in the failure of the “presentation,” Jesus goes beyond the creaturely and touches upon the eternal reality. Again we find man’s inabilities put in the forefront in contrast with God’s ability. Why do these stand before the incarnate Lord in disbelief? Because they are not able, in and of themselves, to come to the very Bread of Life. “No one can come to Me” Christ says.

‘These are not words to be glossed over. Non-Reformed Protestants simply cannot explain Jesus’ meaning. The religions of men, Roman Catholicisim, and Arminianism, all share one thing in common: the deep desire to maintain the ability of man to control the work of God in salvation and always have the “final say.” The blunt assertion of Christ refutes this error [“No one can come to Me unless the Father who sent Me draws him”]. The fact is, outside of the divine action of drawing the elect to Christ none would come to Him. It is beyond the capacity of the fallen man.’

James White, The Potter’s Freedom, p.85

 

(Đoạn 42, GSiV: Ý chí tự do của con người, Xem chi tiết)

Ba Ngôi Đức Chúa Trời (Trinity: Delight)—part 7

Delight Yourself in the Trinity

 

‘But this is how we are built, so the same thing works for salvation. I naturally don’t desire God. I desire myself. I desire other things. But what the Spirit so kindly does is the Spirit opens my eyes to see the glory and beauty of God, and so wins my heart, such that — and here is what I want in all my preaching, and I make this very clear when I speak, for example, to students and in my church — I want people to see that the living God is more beautiful and more desirable than their sin. And that is the Spirit’s work through the Word. The Spirit opens our eyes that we might see Christ.’

 

Read or listen in English to the whole thing here

 

(GSiV: Trinitarian Illustrations & Outline)

‘Sự Lựa Chọn’ Là Gì?—Part 1

What is ‘election’?

‘Ý nghĩa của sự lựa chọn đối với người tin Chúa

‘Phao-lô tìm thấy trong sự nhận thức của tín hữu về sự chọn lựa của mình một ý nghĩa tôn giáo có ba điểm sau:

a. Điều này bày tỏ cho tín hữu thấy rằng sự cứu rỗi của mình, từ đầu đến cuối, đều thuộc về Đức Chúa Trời, một kết quả của ơn thương xót thần hựu đặc biệt. Sự cứu chuộc mà người tìm thấy chỉ trong Đấng Christ và nhận được chỉ bởi đức tin, không bắt nguồn từ một phẩm cách cá nhân nào, nhưng chỉ bởi ân điển – ân điển của sự chọn lựa. Mọi phước hạnh thuộc linh tuôn tràn trên người đều đến từ ý định lựa chọn của Đức Chúa Trời (Êph 1:3tt.). Do đó, nhận thức về sự lựa chọn của mình sẽ dạy người ấy làm vinh hiển Đức Chúa Trời, và chỉ một mình Đức Chúa Trời mà thôi (1Cô 1:31), và dâng cho Ngài sự ngợi khen mà Ngài đáng được nhận (Rô 11:36). Cuối cùng của sự chọn lựa đó là Đức Chúa Trời được ngợi khen (Êph 1:6, 12, 14), và ý tưởng về sự lựa chọn phải hướng tội nhân được chuộc đến sự ngợi khen và cảm tạ không thôi, như Phao-lô đã làm (Rô 11:33tt.; Êph 1:3tt.; 1Tê 11:3tt.; 2Tê 2:13tt.). Điều mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ về sự lựa chọn cho Phao-lô là một chủ đề, không phải là một lý luận, dành cho sự thờ phượng.’ -J. I. Packer

-New Bible Dictionary, I. H. Marshall, J. I. Packer, et.al. (Intervarsity) / Thánh Kinh Tân Từ Điển (UUC: 2009, tr. 1055)

(Tại GSiV: Xem Chi Tiết)

God’s Control and Liberty

‘Who would not rather be governed by a Father than by a tornado? If God cannot effectually control the acts of free agents there can be no prophecy, no prayer, no thanksgiving, no promises, no security of salvation, no certainty whether in the end God or Satan is to be triumphant, whether heaven or hell is to be the consummation. Give us certainty—the secure conviction that a sparrow cannot fall, or a sinner move a finger, but as God permits and ordains. We must have either God or Satan to rule. And if God has a providence He must be able to render the free acts of his creatures certain; and therefore certainty must be consistent with liberty.’

 

-Charles Hodge, Systematic Theology, vol. 2, 301–302.

 

(Đoạn 38 & 42, GSiV: Xem chi tiết)

Ba Ngôi Đức Chúa Trời (Trinity: Confession)—part 6

Philadelphia Baptist Confession of Faith (1742)

Chapter 2: Of God and of the Holy Trinity

‘THE LORD OUR GOD is but one only living, and true God;1 whose subsistence is in and of Himself,2 infinite in being and perfections, whose essence cannot be comprehended by any but Himself;3 a most pure spirit,4 invisible, without body, parts or passions, who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach unto,5 who is immutable, immense,7 eternal,8 incomprehensible, almighty,9 every way infinite, most holy,10 most wise, most free, most absolute, working all things according to the counsel of His own immutable and most righteous will,11 for His own glory,12 most loving, gracious, merciful, long-suffering, abundant in goodness and truth, forgiving iniquity, transgression and sin, the rewarder of them that diligently seek Him,13 and withal most just, and terrible in His judgements,14 hating all sin,15 and will by no means clear the guilty.16

  • Footnotes: 1. 1Co 8:4, 6; Dt 6:4; 2. Jer 10:10; Isa 48:12; 3. Ex 3:14; 4. Jn 4:24; 5. 1Ti 1:17; Dt 4:15-16; 6. Mal 3:6; 7. 1Ki 8:27; Jer 23:23; 8. Ps 90:2; 9. Ge 17:1; 10. Isa 6:3; 11. Ps 115:3; Isa 46:10; 12. Pr 16:4; Ro 11:36; 13. Ex 34:6-7; Heb 11:6; 14. Ne 9:32-33; 15. Ps 5:5-6; 16. Ex 34:7; Na 1:2-3;

 

‘God, having all life,17 glory,18 goodness,19 blessedness, in and of Himself, is alone in, and unto Himself all-sufficient, not standing in need of any creature which He hath made, nor deriving any glory from them,20 but only manifesting His own glory in, by, unto, and upon them, He is the alone fountain of all being of whom, through whom, and to whom are all things,21 and He hath most sovereign dominion over all creatures, to do by them, for them, or upon them, whatsoever Himself pleaseth;22 in His sight all things are open and manifest,23 His knowledge is infinite, infallible, and independent upon the creature, so as nothing is to Him contingent or uncertain,24 He is most holy in all His counsels, in all His works,25 and in all His commands; to Him is due from angels and men, whatsoever worship,26 service, or obedience, as creatures they owe unto the Creator, and whatever He is further pleased to require of them.

  • Footnotes: 17. Jn 5:26; 18. Ps 148:13; 19. Ps 119:68; 20. Job 22:2-3; 21. Ro 11:34-36; 22. Da 4:25, 34-35; 23. Heb 4:13; 24. Eze 11:5; Ac 15:18; 25. Ps 145:17; 26. Rev 5:12-14;

 

‘In this divine and infinite Being there are three subsistences, the Father, the Word (or Son), and Holy Spirit,27 of one substance, power and eternity, each having the whole divine essence, yet the essence undivided;28 the Father is of none neither begotten nor proceeding, the Son is eternally begotten of the Father,29 the Holy Spirit proceeding from the Father and the Son,30 all infinite, without beginning, therefore but one God, who is not to be divided in nature and being, but distinguished by several peculiar, relative properties, and personal relations which doctrine of the Trinity is the foundation of all our communion with God, and comfortable dependence on Him.’

  • Footnotes: 27. 1Jn 5:7; Mt 28:19; 2Co 13:14; 28. Ex 3:14; Jn 14:11; 1Co 8:6; 29. Jn 1:14, 18. 30. Jn 15:26; Gal 4:6.

Link in English

 

Tuyên Xưng Philadelphia (1742)

Đoạn 2: Giáo Lý Về Đức Chúa Trời Và Đức Chúa Trời Ba Ngôi Hiệp Một

‘1. Đức Chúa Trời của chúng ta là [a] Đức Chúa Trời tự hữu hằng hữu là Đấng [b] duy nhất hằng sống và chân thật, là Đấng [c] mà thực thể Ngài là vô hạn và hoàn hảo, là Đấng mà bản thể Ngài không thể nào được bất cứ gì ngoài Ngài lĩnh hội hết được, [d] Ngài là một thực thể thần linh tối tinh anh, [e] bất khả thị, phi thân thể, phi thành phần và bất khả tác động, là Đấng duy nhất bất tử, Ngài ngự trong sự sáng bất khả tiếp cận, [f] là Đấng bất khả biến đổi, [g] là Đấng vô hạn, [h] là Đấng đời đời, là Đấng bất khả tận tri, [i] là Đấng toàn năng, là Đấng vô giới hạn trên mọi phương diện, [k] là Đấng tối thánh khiết, tối khôn ngoan, tối tự ý, tối tuyệt đối, [l] là Đấng khiến cho tất cả mọi sự hợp theo sự định mạng bởi ý chỉ tối công nghĩa và bất khả kháng của Ngài [m] cho sự vinh hiển của chính Ngài, là Đấng giàu yêu thương hơn hết, giàu nhân từ hơn hết, giàu thương xót hơn hết, giàu chịu đựng hơn hết, là Đấng tha thứ cho sự trái nghịch, sự vi phạm và tội lỗi, [n] là Đấng ban thưởng cho những ai hết lòng tìm kiếm Ngài, đồng thời [o] Ngài cũng là Đấng phán xét tối công bằng và đáng kinh khiếp nhất, [p] Ngài gớm ghiếc mọi tội lỗi và ngoài Ngài ra thì chẳng có bất gì có thể giải [q] tội đối với Ngài được.

  • Lời chú ở cuối trang: [a] Giê. 10:10; Ês. 48:12; [b] 1Cô. 8:4, 6; Phục. 6:4; [c] Xuất. 3:14; [d] Gi. 4:24; [e] 1Ti. 1:17; Phục. 4:15, 16; [f] Mal. 3:6; [g] 1Vua. 8:27; Giê. 23:23; [h] Thi. 90:2; [i] Sáng. 17:1; [k] Ês. 6:3; [1] Thi. 115:3; Ês. 46:10; [m] Châm. 16:4; Rô. 11:36; [n] Xuất. 34:6, 7; Hê. 11:6; [o] Nê. 9:32, 33; [p] Thi. 5:5, 6; [q] Xuất. 34:7; Na. 1:2, 3;

 

‘2. Đức Chúa Trời là Đấng tự sở hữu trọn vẹn [r] sự sống, [s] sự vinh hiển, [t] sự thiện hảo, sự phước hạnh [u] không hề cần bất cứ tạo vật nào của Ngài để làm nên sự vinh hiển Ngài hay bổ sung cho sự vinh hiển Ngài mà là sự vinh hiển Ngài được hiển thị trên các tạo vật Ngài và qua các tạo vật Ngài, Ngài là [x] nguồn duy nhất để từ đó và qua đó mọi sự hiện hữu và tồn tại, và Ngài nắm [y] quyền tể trị tối cao trên toàn cõi thọ tạo là quyền làm mọi sự hiệp theo ý chỉ Ngài qua giới thọ tạo ấy, cho giới thọ tạo ấy, và trên giới thọ tạo ấy; dưới [z] tầm nhìn Ngài mọi sự đều được phơi bày, [a] sự hiểu biết Ngài là vô hạn, bất bại và độc lập đối với giới thọ tạo; đối với Ngài chẳng có sự chi là ngẫu nhiên hay bất định; Ngài là Đấng chí thánh trong mọi ý chỉ Ngài, trong mọi công việc Ngài, trong mọi mệnh lệnh Ngài; [b] Ngài có đầy đủ quyền của Đấng Sáng Tạo đối với loài thọ tạo để đòi hỏi bất cứ [c] thiên sứ hay con người nào sự thờ phượng, sự hầu việc, sự vâng phục hay bất cứ sự gì khác.

  • Lời chú ở cuối trang: [r] 5:26; [s] Thi. 148:13; [t] Thi. 119:68; [u] Gióp 22:2, 3; [x] Rô. 11:34, 35, 36; [y] Đa. 4:25, 34, 35; [z] Hê. 4:13; [a] Êx. 11:5. Công. 15:18; [b] Thi. 145:17; [c] Khải. 5:12, 13, 14;

 

‘3. Trong Thực Thể Thiên Thượng Tự Hữu Và Vô Hạn này (Đức Chúa Trời) có sự thực hữu của [d] ba Thân Vị Thiên Thượng là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con (hay “Ngôi Lời”), và Đức Thánh Linh đồng hữu cùng một bản thể, một quyền năng, một tính đời đời, mỗi Thân Vị đều tự hữu trọn vẹn bản chất thiên thượng [e] vốn không bao giờ phân ly, Đức Chúa Cha tự hữu cách vô khởi xuất, [f] đời đời Đức Chúa Con khởi xuất bởi Đức Chúa Cha, [g] Đức Thánh Linh khởi xuất từ Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, cả ba Thân Vị đều vô thỉ vô chung trong duy nhất một Đức Chúa Trời bất khả phân ly về bản chất và về sự thực hữu nhưng lại được tách vạch nhau bởi các thuộc tính về quan hệ và các quan hệ tương tùy giữa các Thân Vị; chính từ các lẽ thật này mà giáo lý Kinh Thánh về Đức Chúa Trời Ba Ngôi Hiệp Một (tức Tam Vị Nhất Thể) là giáo lý nền tảng cho mối giao thông giữa chúng ta với Đức Chúa Trời, và cho sự nương cậy bình an của chúng ta đối với Ngài.’

  • Lời chú ở cuối trang: [d] 5:7; Ma. 28:19; 2Cô. 13:14; [e] Xuất. 3:14; Gi. 14:11; 1Cô. 8:6; [f] Gi. 1:14, 18; [g] Gi. 15:26; Gal. 4:6.

Link bằng Tiếng Việt

 

Ba Ngôi Đức Chúa Trời (Chart or diagram of Trinity)—part 5

 

 

Trinity diagram VN Trinity diagram EN

-Original source unknown

Note: At the bottom of the English chart, “Son” (Con) and “Holy Spirit” (Thánh Linh) are on opposite sides than the Vietnamese chart: “Thánh Linh” (Holy Spirit) and “Con” (Son).

GSiV: Trinitarian Illustrations & Outline

Ba Ngôi Đức Chúa Trời (Trinity)—part 4

Vietnamese Theological Review has some helpful posts. Here’s an excerpt about the Trinity:

Question: ‘I hear people say that Protestants say that there is only one God but there is a Trinity. I really don’t understand. Please explain for me. Thank you.’

Tôi nghe những người Tin Lành nói rằng chỉ có Một Đức Chúa Trời nhưng có Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, tôi thật sự không hiểu. Xin vui lòng giải thích giùm tôi. Xin cảm ơn.’
Answer: ‘Cảm ơn Chúa cho Bạn thính giả đã có câu hỏi thuộc vào loại khó nhất trong các lẽ đạo của người Tin Lành. Quả đúng như vậy, theo sự mặc khải của Đức Chúa Trời trong Kinh thánh, Đức Chúa Trời mà người Tin Lành tin và thờ phượng là Đức Chúa Trời có Ba Ngôi nhưng Hiệp Một, đồng đẳng, đồng quyền, đồng thể yếu, bất phân ly. Nói tóm một lời là Ba Mà Là Một, Một Mà Là Ba!

‘I. Tôi xin nói về TẦM QUAN TRỌNG CỦA LẼ ĐẠO ĐỨC CHÚA TRỜI BA NGÔI:

‘Sở dĩ tôi nói đây là câu hỏi thuộc loại khó nhất trong các lẽ đạo là như câu nói của nhà Thần học…
‘1. Nếu không tin Đức Chúa Trời Ba Ngôi thì mất sự cứu rỗi….
‘2. Nếu càng cố cậy khôn ngoan loài người để giải thích Đức Chúa Trời Ba Ngôi thì mất linh hồn….’

Đọc bài viết ở đây

Ba Ngôi Đức Chúa Trời (Trinity: Outline)—part 3

The Trinity

 

There is one God

Deuteronomy 6:4, “Hear, O Israel! The Lord our God, the Lord is one.”

 

The Father is God

Ephesians 1:3, “Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ.”

 

The Son is God

Colossians 2:9, “For in Him all the fullness of Deity dwells in bodily form.”

 

The Spirit is God

Acts 5:3-4, “But Peter said, ‘Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit . . . ?  You have not lied to men, but to God.'”

 

The Father is not the Son

John 3:16, “God so loved the world that He gave His only begotten son. . . .”

 

The Son is not the Spirit

John 14:16, “I will ask the Father, and He will give you another Helper.”

 

The Spirit is not the Father

John 14:26, “But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. . . .”

 

The Father is a Person

Luke 22:42, “Father, if You are willing, remove this cup from Me; yet not My will, but Yours be done.”

 

The Son is a Person

Ephesians 5:25, “Christ also loved the church.”

 

The Spirit is a Person

Ephesians 4:30, “Do not grieve the Holy Spirit of God. . . .”

 

Ba Ngôi

 

Chỉ có một Thiên Chúa, đó là Đức Chúa Trời

Phục Truyền 6:4, “Toàn dân Y-sơ-ra-ên hãy nghe đây! CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng ta là CHÚA có một không hai.”

 

Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời

Ê-phê-sô 1:3, “Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta, là Đấng đã ban đủ mọi phúc lành thiêng liêng trên trời cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế.”

 

Đức Chúa Con là Đức Chúa Trời

Cô-lô-se 2:9, “Vì trong Ngài tất cả đầy đủ thần tính Đức Chúa Trời ngự trong thân xác”

 

Đức Chúa Thánh Linh là Đức Chúa Trời

Công Vụ 5:3-4, “Phê-rơ hỏi: “Ông A-na-nia, sao Sa-tan đã đầy dẫy lòng ông đến nỗi ông nói dối với Đức Thánh Linh . . . ? Không phải ông dối người đâu mà dối Đức Chúa Trời đó!”

 

Đức Chúa Cha không phải là Đức Chúa Con

Giăng 3:16, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài”

 

Đức Chúa Con không phải là Đức Chúa Thánh Linh

Giăng 14:16, “Ta sẽ xin Cha và Ngài sẽ ban cho các con một Đấng Phù Hộ ở cùng các con đời đời.”

 

Đức Chúa Thánh Linh không phải là Đức Chúa Cha

Giăng 14:26, “Nhưng khi Đấng Phù Hộ đến, tức là Thánh Linh mà Cha nhân danh Ta phái đến. . . .”

 

Đức Chúa Cha là một ngôi

Lu-ca 22:42, “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi Con! Dầu vậy, xin đừng theo ý Con, nhưng xin ý Cha được nên!”

 

Đức Chúa Con là một ngôi

Ê-phê-sô 5:25, “Hỡi các người chồng, hãy yêu vợ như Chúa Cứu Thế yêu Hội Thánh . . . .”

 

Đức Chúa Thánh Linh là một ngôi

Ê-phê-sô 4:30, “Đừng làm buồn lòng Thánh Linh của Đức Chúa Trời, nhờ Ngài anh chị em được đóng ấn cho ngày cứu chuộc.”

 

Danger of Illustrations about the Trinity

 

Relish God’s Supremacy—the New Birth

Do you enjoy God and his saving grace? Do you make much of him and his work in the new birth (regeneration)?

 

‘…the first effect of the power of God in the heart in REGENERATION, is to give the heart a Divine taste or sense; to cause it to have a relish of the loveliness and sweetness of the supreme excellency of the Divine nature; and indeed this is all the immediate effect of the Divine Power that there is, this is all the Spirit of God needs to do, in order to a production of [in order to produce] all good effects in the soul.’ -Jonathan Edwards, Treatise on Grace, p. 49

 

The new birth is something only God can bring about; no man ever brought about his own physical birth. And when the Lord breathes life into one of his elect, they delight in him.

 

GSiV