Năm Luận Điểm: Sự Kiên Trì Của Các Thánh Đồ–part 7

Người Đức Chúa Trời chọn không thể bị hư mất

‘Đây là lí do vì sao chúng ta tin vào sự đảm bảo đời đời–ấy là sự đảm bảo cho những người được chọn. Điều này có hàm ý rằng Đức Chúa Trời sẽ hành động trong chúng ta để những người được chọn cho sự cứu rỗi đời đời sẽ được Ngài giúp kiên trì cho đến cuối cùng và làm trọn những yêu cầu của nếp sống mới bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.’

-John Piper, Năm Luận Điểm: Hướng Đến Một Trải Nghiệm Sâu Nhiệm Hơn về Ân Điển của Đức Chúa Trời, Việt 2020, (Five Points, 2013), tr. 75.

(GSiV: Election; Atonement; Piper; Eternal security; Salvation; TULIP)