“Thế Nào Là Một Hội Thánh Khỏe Mạnh?” 9Marks–Part 8

“What is a Healthy Church?”

Chương 8: Dấu Hiệu Quan Trọng Của Hội Thánh Khỏe Mạnh: Một Sự Hiểu Biết Dựa Trên Nền Tảng Kinh Thánh Về Sự Biến Cải

‘Trong cuộc họp đầu tiên của Hội thánh tôi vào năm 1878, Hội thánh chấp nhận một bản tuyên xưng đức tin. Nó là một phiên bản được củng cố từ Bản Tuyên Xưng Đức Tin New Hampshire năm 1833. Ngôn ngữ cổ có lẽ khó hiểu một chút, nhưng phải cố bám sát nó. Điều VIII của bản tuyên xưng này như sau:

  • “Chúng ta tin rằng sự Ăn năn và Đức tin là những bổn phận thiêng liêng, và cũng là ân sủng không thể tách rời, được chạm khắc trong linh hồn chúng ta bởi sự tái tạo của Thánh Linh Đức Chúa Trời; bởi được thuyết phục cách sâu xa về tình trạng tội lỗi, hiểm nguy và THẾ NÀO LÀ MỘT HỘI THÁNH KHỎE MẠNH 118 bất lực của mình, và về phương cách cứu rỗi nhờ Đấng Christ, chúng tôi quay trở lại cùng Đức Chúa Trời với sự ăn năn thật sự, sự xưng tội, và sự khẩn nài ơn thương xót; đồng thời thành tâm tiếp nhận Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng Tiên tri, là Thầy Tế lễ, và là Vua của chúng tôi, và nương cậy vào chỉ mình Ngài như là Cứu Chúa duy nhất và toàn quyền trên chúng tôi.”

‘Không có nhiều người nói hoặc viết như thế nữa. Tuy nhiên, những lẽ thật Thánh Kinh này vẫn không thay đổi. Một Hội thánh khỏe mạnh được biểu lộ bởi sự hiểu biết dựa trên nền tảng Kinh Thánh về sự biến cải.’

-Mark Dever

Hãy đọc thêm

(GSiV:Ân điển, chứ không phải những quy tắc / Grace not rules; Unity)