QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Lãnh đạo bằng tình yêu, Ông Strauch–part 2

Kết nối tình yêu với công tác lãnh đạo Hãy nôn nả tìm kiếm tình yêu thương… 1 Cô. 14:1 ‘Không hề quá khi nói rằng Kinh Thánh là quyển sách về tình yêu. Câu chuyện Phúc âm… Read More

Leadership: Alexander Strauch bằng tiếng Việt–part 1

Lãnh đạo bằng tình yêu, Chương 1: Năm trừ một bằng không -Đài Nguồn Sống Nghe (GSiV: Unity; Becoming more humble)

“Thế Nào Là Một Hội Thánh Khỏe Mạnh?” 9Marks–Part 9

“What is a Healthy Church?” Chương 9: Dấu Hiệu Quan Trọng Của Hội Thánh Khỏe Mạnh: Một Sự Hiểu Biết Dựa Trên Nền Tảng Kinh Thánh Về Chứng Đạo ‘Như vậy, chúng ta đã mô tả những Hội… Read More

Missions and Offense of Cross

‘…The missionary-apologist is decidedly unapologetic. ‘[One author] makes explicit something that at times goes unstated—we seek fresh ways to communicate the gospel cross-culturally not so that it may be more palatable, but so that it confronts the culture… Read More

Motives for obedience

‘We love God and obey his commandments’ (1 John 5:2) ‘Love for God is the only acceptable motive for obeying Him. This love may express itself in reverence for Him and a desire to please Him, but those… Read More

Helping pastors lead with more grace–and less legalism

Legalism is our attempts at trying to please God apart from his gospel. Thus, the good news is the solution to Christian legalism. Here are a few key truths for pastors to keep in mind: Humbly accept one… Read More

We often don’t make the gospel ‘good enough’

‘We’ve loaded down the gospel of the grace of God in Christ with a lot of “oughts”: I ought to be more committed, more disciplined, more obedient. When we think or teach this way, we’re substituting duty and… Read More

“Thế Nào Là Một Hội Thánh Khỏe Mạnh?” 9Marks–Part 7

“What is a Healthy Church?” Chương 7: Dấu Hiệu Thiết Yếu Của Hội Thánh Khỏe Mạnh: Một Sự Hiểu Biết Dựa Trên Nền Tảng Kinh Thánh Về Phúc Âm ‘Thật là quan trọng đặc biệt cho các Hội… Read More

God does not want us to be strong

So often we approach God as though we’ve got something great to give him. Rarely do we realize our limitations and our need for him: ‘God does not want us to be strong. God wants to be our… Read More

“Thế Nào Là Một Hội Thánh Khỏe Mạnh?” 9Marks–Part 6

“What is a Healthy Church?” Chương 6: Dấu Hiệu Thiết Yếu Của Hội Thánh Khỏe Mạnh: Thần Học Thánh Kinh ‘Bạn nghĩ những từ in nghiêng này có nghĩa gì: “Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến,… Read More

Humility and conflict: Piper

Piper’s sermon (article) lists several points. Here’s one that’s especially important in conflict: “Humility knows and feels that it is fallible, and so considers criticism, and learns from it; but also knows that God has made provision for… Read More

Phương Pháp Giải Quyết Xung Khắc

‘Năm chuyện ngắn trong sách nhỏ này mô tả những xung khắc có thật, nghiêm trọng tới mức chia rẽ Hội Thánh hoặc dẫn tới kiện tụng giữa anh chị em Cơ Đốc. Những xung khắc này bao… Read More