QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Lãnh đạo bằng tình yêu, Ông Strauch–part 2

Kết nối tình yêu với công tác lãnh đạo Hãy nôn nả tìm kiếm tình yêu thương… 1 Cô. 14:1 ‘Không hề quá khi nói rằng Kinh Thánh là quyển sách về tình yêu. Câu chuyện Phúc âm… Read More

Leadership: Alexander Strauch bằng tiếng Việt–part 1

Lãnh đạo bằng tình yêu, Chương 1: Năm trừ một bằng không -Đài Nguồn Sống Nghe (GSiV: Unity; Becoming more humble)