Leadership: Alexander Strauch bằng tiếng Việt–part 1

Lãnh đạo bằng tình yêu, Chương 1: Năm trừ một bằng không

-Đài Nguồn Sống

Nghe

(GSiV: UnityBecoming more humble)