QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Lãnh đạo bằng tình yêu, Ông Strauch–part 2

Kết nối tình yêu với công tác lãnh đạo Hãy nôn nả tìm kiếm tình yêu thương… 1 Cô. 14:1 ‘Không hề quá khi nói rằng Kinh Thánh là quyển sách về tình yêu. Câu chuyện Phúc âm… Read More

Leadership: Alexander Strauch bằng tiếng Việt–part 1

Lãnh đạo bằng tình yêu, Chương 1: Năm trừ một bằng không -Đài Nguồn Sống Nghe (GSiV: Unity; Becoming more humble)

Holiness according to the resources available to us in Christ 

“Yet the duties God requires of us are not in proportion to the strength we possess in ourselves. Rather, they are proportional to the resources available to us in Christ. We do not have the ability in ourselves… Read More

Teaching you to hate your transgressions

‘“Joni, he cares about your afflictions, but they are merely symptoms of a deeper problem. God cares less about making you comfortable, and more about teaching you to hate your transgressions and to grow up spiritually to love… Read More

“Thế Nào Là Một Hội Thánh Khỏe Mạnh?” 9Marks–Part 9

“What is a Healthy Church?” Chương 9: Dấu Hiệu Quan Trọng Của Hội Thánh Khỏe Mạnh: Một Sự Hiểu Biết Dựa Trên Nền Tảng Kinh Thánh Về Chứng Đạo ‘Như vậy, chúng ta đã mô tả những Hội… Read More

Modesty: Non-sensual clothing and holiness

‘We don’t want our clothing to be an occasion for jealousy or for lust. It may not be our responsibility if someone sins, but it is our privilege to help prevent it. Because we love the saints—because Christ loves the… Read More

Motives for obedience

‘We love God and obey his commandments’ (1 John 5:2) ‘Love for God is the only acceptable motive for obeying Him. This love may express itself in reverence for Him and a desire to please Him, but those… Read More

Sự xưng công bình và Sự thánh hoá

Justification and Sanctification ‘Sự xưng công bình là gì? Sự xưng công bình là việc làm sao chúng ta có thể trở thành một thành viên trong gia đình Chúa. Nói cách khác, “Chúa nhìn những tội nhân… Read More

Helping pastors lead with more grace–and less legalism

Legalism is our attempts at trying to please God apart from his gospel. Thus, the good news is the solution to Christian legalism. Here are a few key truths for pastors to keep in mind: Humbly accept one… Read More

Họ Phục Vụ Với Quả Bóng Và Sợi Xích Kéo Lê Từ Trong Lòng: Whitney

“Dân sự của Đức Chúa Trời không phục vụ Ngài để được tha thứ mà vì chúng ta đã được tha thứ. Khi các tín hữu phục vụ chỉ vì họ mặc cảm tội lỗi, tức họ phục… Read More

Sanctification (Sự nên thánh): Erickson–part 1

‘Sau công việc cứu rỗi kỳ diệu, Đức Chúa Trời tiếp tục quá trình biến đổi để làm cho tín hữu giống như hình ảnh của Đấng Christ. Sự nên thánh là quá trình biệt riêng ra khỏi… Read More

We often don’t make the gospel ‘good enough’

‘We’ve loaded down the gospel of the grace of God in Christ with a lot of “oughts”: I ought to be more committed, more disciplined, more obedient. When we think or teach this way, we’re substituting duty and… Read More