Lãnh đạo bằng tình yêu, Ông Strauch–part 2

Kết nối tình yêu với công tác lãnh đạo

Hãy nôn nả tìm kiếm tình yêu thương…

1 Cô. 14:1

‘Không hề quá khi nói rằng Kinh Thánh là quyển sách về tình yêu. Câu chuyện Phúc âm “Đức Chúa Tròi yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài” là câu chuyện tình vĩ đại nhất mọi thời đại. Vì tình yêu thương bao la của Đức Chúa Tròi dành cho chúng ta, nên chúng ta phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí và hết sức mà kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Tròi, và yêu người lân cận như chính mình (Mác 12:30-31). Dù đúng là đòi hỏi kính mến Đức Chúa Tròi và yêu người lân cận là bổn phận áp dụng cho tất cả các tín hữu thật, nhưng tôi vẫn tập trung sự chú ý của mình vào đề tài tình yêu khi áp dụng cho người lãnh đạo và nhà giáo Cơ Đốc. …’

-Alexander Stauch, Lãnh đạo bằng tình yêu, tr. 7.

(GSiV: để đọc: Becoming more humble; để nghe: Leadership: Alexander Strauch bằng tiếng Việt–part 1)