Năm Luận Điểm: Sự Kiên Trì Của Các Thánh Đồ–part 4

Chương 7

Perseverance of the Saints

  • Đức tin chúng ta phải bền đỗ đến cùng nếu muốn được cứu.
  • Sự vâng lời, minh chứng đổi mới bên trong từ Đức Chúa Trời, là điều cần thiết cho sự cứu rỗi cuối cùng.
  • Người Đức Chúa Trời chọn không thể bị hư mất.
  • Sự sa ngã của một số tín hữu là thật có, nhưng nếu nó cứ tiếp diễn thì điều đó cho thấy rằng đức tin của họ không chân thật và họ không sanh bởi Đức Chúa Trời.
  • Đức Chúa Trời xưng công bình chúng ta hoàn toàn qua hành động chân thật đầu tiên của đức tin cứu rỗi, nhưng đây là loại đức tin kiên trì và sinh kết quả trong “sự vâng lời của đức tin.”
  • Chúa hành động khiến người được chọn của Ngài kiên trì.
  • Vậy nên chúng ta phải sốt sắng xác nhận sự kêu gọi và lựa chọn của mình.
  • Sự kiên trì là một dự án cộng đồng.

-John Piper, Năm Luận Điểm: Hướng Đến Một Trải Nghiệm Sâu Nhiệm Hơn về Ân Điển của Đức Chúa Trời, Việt 2020, (Five Points, 2013), tr. 69-83.

(GSiV: Election; Atonement; Piper; Eternal security; Salvation)