“Thế Nào Là Một Hội Thánh Khỏe Mạnh?” 9Marks

“What is a Healthy Church?”

PHẦN I:

THẾ NÀO LÀ MỘT HỘI THÁNH KHỎE MẠNH?

PHẦN II:

NHỮNG DẤU HIỆU THIẾT YẾU CỦA HỘI THÁNH KHỎE MẠNH

PHẦN III:

NHỮNG DẤU HIỆU QUAN TRỌNG CỦA HỘI THÁNH KHỎE MẠNH

-Mark Dever

Hãy đọc thêm

(GSiV: Ân điển, chứ không phải những quy tắc / Grace not rules; Unity)