QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Phúc Âm cho Người Cơ Đốc (Spurgeon)–phần 6

The Gospel for Christians (Spurgeon)–part 6

Đây là một quan điểm rất quan trong của ông Spurgeon về ân điên ổ trong cuộc sống người Cơ Đốc mặc dù nó đã được rao giảng cho những người chưa tin vào Chúa Cứu Thế:

“Để tôi khuyến khích bạn, hãy chỉ nhìn vào Đấng Christ và đừng bao giờ mong đợi sự giải cứu đến từ chính bản thân hay từ những mục sư giảng hoặc từ bất cứ phương cách nào ngoài Đấng Christ; hãy giữ mắt bạn chỉ nhìn vào Ngài. Hãy để sự chết, những sự đau đớn, tiếng rên xiết, sự chịu khổ, công lao, sự vinh hiển và sự cầu thay của Ngài làm tươi mới tâm trí của bạn. Khi bạn thức dậy buổi sáng hãy tìm kiếm Ngài; khi bạn nằm xuống buổi tối hãy tìm kiếm Ngài.”

Here is a very important perspective from Mr. Spurgeon about grace in the life of the Christian even though preached to those who had not yet trusted Christ:

Modernized English: “Let me urge you, look only to Christ; never expect deliverance to come from self, from preachers, or from any means of any kind apart from Christ; keep your eye simply on him; let his death, his agonies, his groans, his sufferings, his merits, his glories, his intercession, be fresh upon your mind; when you wake in the morning look for him; when you lie down at night look for him.”

-Charles Spurgeon, 1856

Ân điển, chứ không phải những quy tắc / Grace not rules

Phúc Âm cho Người Cơ Đốc–phần 1

Phúc Âm cho Người Cơ Đốc (Spurgeon)–phần 5

The Gospel for Christians (Spurgeon)–part 5

Đây là một quan điểm rất quan trong của ông Spurgeon về ân điên ổ trong cuộc sống người Cơ Đốc mặc dù nó đã được rao giảng cho những người chưa tin vào Chúa Cứu Thế:

“Có một điều mà tất cả chúng ta che mờ bài giảng của chúng ta (mặc dù tôi tin chúng ta làm điều đó cách vô tình), cụ thể là lẽ thật quan trọng không phải là sự cầu nguyện, không phải niềm tin, không phải những việc làm của chúng ta, không phải những cảm xúc nhất thời của chúng ta, nhưng vào Đấng Christ và chỉ dựa vào Đấng Christ. Chúng ta dễ dàng tự nghĩ là mình không có thái độ hoặc tư duy tốt, không đủ nhiệt tâm, mà không nhớ rằng mối lưu tâm lớn nhất của chúng ta không phải là chính bản thân chúng ta mà là Đấng Christ….”

Here is a very important perspective from Mr. Spurgeon about grace in the life of the Christian even though preached to those who had not yet trusted Christ:

Modernized English: “There is one thing which all of us make cloudy in our preaching, though I believe we do it accidentally—namely, the great truth that it is not prayer, it is not faith, it is not our doings, it is not our feelings upon which we must rest, but upon Christ, and on Christ alone. We are likely to think that we are not in a right mindset, that we do not feel enough emotions, instead of remembering that our business is not with self, but Christ….”

-Charles Spurgeon, 1856

Ân điển, chứ không phải những quy tắc / Grace not rules

Phúc Âm cho Người Cơ Đốc–phần 1

Phúc Âm cho Người Cơ Đốc (Spurgeon)–phần 4

The Gospel for Christians (Spurgeon)–part 4

Đây là một quan điểm rất quan trong của ông Spurgeon về ân điên ổ trong cuộc sống người Cơ Đốc mặc dù nó đã được rao giảng cho những người chưa tin vào Chúa Cứu Thế:

“Hỡi tội nhân, hãy nhớ rằng không phải bạn nắm giữ Đấng Christ điều mà sẽ cứu bạn (chính Đấng Christ chứ không phải niềm vui của bạn trong Đấng Christ sẽ cứu bạn) nhưng Đấng Christ là Đấng nắm giữ sự cứu chuộc của bạn. Ngay cả đức tin trong Đấng Christ cũng không thể cứu bạn mặc dù đức tin là công cụ để có được sự cứu chuộc. Tuy nhiên bằng chính huyết và công lao của Đấng Christ. Vì vậy, đừng nhìn vào hi vọng của bản thân nhưng hãy nhìn vào Đấng Christ, đó chính là nguồn hi vọng của bạn và cũng đừng nhìn vào đức tin của bạn, nhưng hãy nhìn vào Đấng Christ, Ngài là nguồn gốc và Đấng thành toàn đức tin của bạn. Và nếu bạn làm điều đó, cho dù có mười ngàn ma quỉ cũng không thể làm bạn gục ngã….”

Here is a very important perspective from Mr. Spurgeon about grace in the life of the Christian even though preached to those who had not yet trusted Christ:

Modernized English: “Remember, sinner, it is not your hold of Christ that saves you—it is Christ; it is not your joy in Christ that saves you—it is Christ; it is not even faith in Christ, though faith is the instrument—it is Christ’s blood and merits; therefore, look not to your hope, but to Christ, the source of your hope; look not to your faith, but to Christ, the author and finisher of your faith; and if you do that, ten thousand devils cannot throw you down…”

-Charles Spurgeon, 1856

Ân điển, chứ không phải những quy tắc / Grace not rules

Phúc Âm cho Người Cơ Đốc–phần 1

Phúc Âm cho Người Cơ Đốc (Vincent)–phần 3

The Gospel for Christians (Vincent)–part 3

Đây là một quan điểm rất quan trong của ông Milton Vincent về ân điên ổ trong cuộc sống người Cơ Đốc:

“Sau 1 khoảng thời gian, việc tự giảng Phúc Âm cho chính mình mỗi ngày đã tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của tôi nhiều hơn tất cả những kỹ luật thuộc linh mà tôi đã thực hiện. Tôi nhận ra chính tôi phạm tội ít hơn. Nhưng điều này cũng quan trọng như việc tôi nhận ra chính mình hồi phục nhanh hơn sau khi phạm tội, bởi vì sự an ủi ngay lập tức được tìm thấy trong Phúc Âm. Tôi cũng nhận ra rằng khi tôi tập chú vào Phúc Âm, mọi sự tôi nghĩ hướng về Đức Chúa Trời và những người khác dường như tuôn đổ ra từ tôi một cách tự nhiên và thiết tha hơn. Làm những điều đúng đẵn không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nó không bao giờ dễ hơn khi một người sống trong bầu không khí Phúc Âm. Tôi tin rằng bạn cũng sẽ tìm thấy điều đúng đắn giống như vậy trong đời sống của bạn.”

Here is a very important perspective from Milton Vincent about grace in the life of the Christian:

“Over the course of time, preaching the gospel to myself every day has made more of a difference in my life than any other discipline I have ever practiced. I find myself sinning less, but just as importantly, I find myself recovering my footing more quickly after sinning, due to the immediate comfort found in the gospel. I have also found that when I am absorbed in the gospel, everything else I am supposed to be toward God and others seems to flow out of me more naturally and passionately. Doing right is not always easy, but it is never more easy than when one is breathing deeply the atmosphere of the gospel. I am confident that you will find the same to be true in your life as well.”

-Milton Vincent, A Gospel Primer for Christians, 2008, p. 6

Ân điển, chứ không phải những quy tắc / Grace not rules

Phúc Âm cho Người Cơ Đốc (Vincent)–phần 2

The Gospel for Christians (Vincent)–part 2

Đây là một quan điểm rất quan trong của ông Milton Vincent về ân điên ổ trong cuộc sống người Cơ Đốc:

“Đức Chúa Trời ban chúng ta Phúc Âm của Ngài không chỉ để chúng ta nắm giữ và được cải đạo. Thật sự, Chúa ban Phúc Âm cho chúng ta mỗi ngày như một quà tặng để Phúc Âm tiếp tục ban cho chúng ta mọi điều chúng ta cần cho cuộc sống và sự thánh khiết. Người Cơ Đốc khôn ngoan biết lẽ thật nầy sớm sẽ có khả năng khai thác những lợi ích có sẵn từ Phúc Âm mỗi ngày. Chúng ta khai thác những lợi ích nầy bằng việc hiểu rõ và nắm bắt ý nghĩa chính Phúc Âm, luôn nhắc nhở điều này với chính mình khi cần thiết và hết lòng tin rằng Phúc Âm là đúng trong mọi điều chúng ta làm.”

Here is a very important perspective from Milton Vincent about grace in the life of the Christian:

“God did not give us his gospel just so we could embrace it and be converted. Actually, he offers it to us every day as a gift that keeps on giving to us everything we need for life and godliness. The wise believer learns this truth early and becomes proficient in extracting available benefits from the gospel each day. We extract these benefits by being absorbed in the gospel, speaking it to ourselves when necessary, and by daring to reckon it true in all we do.”

-Milton Vincent, A Gospel Primer for Christians, 2008, p. 5

Ân điển, chứ không phải những quy tắc / Grace not rules

Phúc Âm cho Người Cơ Đốc (Vincent)–phần 1

The Gospel for Christians (Vincent)–part 1

Đây là một quan điểm rất quan trong của ông Milton Vincent về ân điên ổ trong cuộc sống người Cơ Đốc:

“Quyển sách nầy [A Gospel Primer for Christians] đưa ra sự hướng dẫn có ích để giúp Cơ Đốc nhân kinh nghiệm về Phúc Âm đầy đủ hơn bằng việc tự giảng cho chính mình mỗi ngày. Sách cũng được đưa ra một phương thức để sửa chữa những lỗi lầm tai hại của Cơ-Đốc nhân. Họ quan niệm sai lầm rằng Phúc Âm chỉ giúp đỡ họ tin Chúa Jêsus để được cứu. Một khi họ đã được cứu họ không biết phải làm gì với Phúc Âm, họ để nó một bên ngay sau đó để có thể tiếp tục những điều “lớn hơn và tốt hơn” trong cuộc sống (ngay cả những điều thuộc Kinh Thánh). Dĩ nhiên, họ không nhận thức được điều họ đang làm vào lúc đó, nhưng sau nhiều năm vùng vẫy trong thất bại họ có thể nhìn lại và thấy chính xác điểu họ đã làm.”

Here is a very important perspective from Milton Vincent about grace in the life of the Christian:

“This book [A Gospel Primer for Christians] is offered as a handy guide to help Christians experience the gospel more fully by preaching it to themselves each day. It is also offered as a correction to a costly mistake made by Christians who view the gospel as something that has fully served out its purpose the moment they believed in Jesus for salvation. Not knowing what to do with the gospel once they are saved, they lay it aside soon after conversion so they can move on to ‘bigger and better’ things (even Scriptural things). Of course, they don’t think this is what they are doing at the time, yet after many years of floundering in defeat they can look back and see that is exactly what they have done.”

-Milton Vincent, A Gospel Primer for Christians, 2008, p. 5

Ân điển, chứ không phải những quy tắc / Grace not rules

Dangerous Desire for Church Growth

Whether we are pastors, missionaries, writers, or some other kind of Christian leader, we have much to learn from God’s Word and Adam Ramsey’s article on humility and wrong motives in vocational ministry.

He opens with a clear message on how motives can shift: “Every church planter begins with a desire for his church to grow. And yet, what can often be missed—even as we come hurtling out of the gates with all our plans, prayers, and strategies—is the deadly desire to build our own empire. This kind of desire for church growth, if left unchecked, will have catastrophic results. There is a type of desire for church growth that has the capacity to prove deadly to you, your family, and your church, because its driving motivations are worldly….”

Ramsey rightly points out that motives matter and gives us a few great soul-searching thoughts:

  • “As a church planter and pastor, I have to make war every day on ego and impatience, while breathing the toxic air of a wider church culture that readily applauds quick results over godly longevity.”
  • “But when producing results comes at the expense of building on a gospel foundation with gospel motivations, we may as well be trying to erect skyscrapers on frozen lakes.”
  • “Those he was called to serve were turned into a platform from which he could be seen. And the results were, predictably, catastrophic.”
  • “Though the two appear similar in many ways, the distinction between godly aspiration and worldly ambition is ultimately revealed in our willingness to be unseen. To receive none of the credit. To have every last bit of human applause fly over our heads to Christ.”

Then Ramsey gives us a question that should help all of us search our hearts: “If God were to answer every one of my prayers for revival and renewal in my city—and he chose to do it primarily through another church—would I rejoice simply because he has done a great work?”

Thus, he beautifully concludes: “While we are owed nothing, in Christ we have received everything. And because of that reality, we can give ourselves to planting, shepherding, and serving churches with everything we have (1 Cor 15:10).”

-Adam Ramsey, The Dangerous Desire for Church Growth

Read the whole article here

(GSiV: Miller: Success, Failure, and Grace)

Confession

Throughout the Christian life we will need to confess our sins to God and to those people around us. The reality is, we sin. Here’s how one man wisely states it:

‘We tend to hate being confronted. We tend to have a hard time admitting when we are wrong. We tend not to be thankful when we are in the position of needing to confess sin. We tend to want to avoid looking at how much we are still in need of grace…. There really is nothing that we will ever need to admit to [confess] and to honestly face that hasn’t been fully addressed by the grace that is ours because of the life, death, and resurrection of Jesus.’

-Paul Tripp, New Morning Mercies, Sept 16

(GSiV: Prayer, & Miller: Success, Failure, and Grace,

 (& Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm)

Fight Comparing Yourself to Others

In a recent article, Jaquelle Crowe laid out some basic steps to help fight pride and embrace the gospel in the way we see ourselves and others.

 ‘1. Feast on gospel-truth. Get in God’s Word and marinate your mind in gospel-truth….

‘2. Look for your comparison, and confess it. Start intentionally looking for what triggers your comparison….

‘3. Surround yourself with humble teachers. Listen to the people who are not marked by insecurity, comparison, and envy….

‘4. Read books that challenge your self-focus. As I’ve struggled with my tendency to compare myself to others, two books (after the Word of God) have hugely helped me….

‘5. Train yourself to love better. Instead of using people as measuring sticks against yourself, take steps to treat them as image-bearing individuals….

‘6. Cultivate gratitude. We compare ourselves because we are discontent….

‘7. Remind yourself of your identity in Christ. In other words, preach the gospel of acceptance in Christ to yourself….’

Read it all here.

(GSiV: Miller: Success, Failure, and Grace,

 & Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm, & A Mindset All Reformed Folks Need)

Tội Nhân Trong Tay Thiên Chúa Đang Thịnh Nộ–part 2

Sinners in Hands of an Angry God (Việt-Eng)

‘This transcript is the most well-known sermon of pastor Jonathan Edwards (1703-1758). He preached this sermon in Enfield, Connecticut [USA] in 1741.’

‘Bài giảng này là bài giảng nổi tiếng nhất của mục sư Jonathan Edwards (1703-1758). Ông giảng bài này ở Enfield, Connecticut [Mỹ] vào năm 1741.’

“Their foot shall slide in due time.” Deut. 32:35

“…Vào lúc chân của chúng nó trượt ngã….” Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:35

  • “Lý do duy nhất mà họ vẫn chưa ngã đổ vào sự hủy diệt đang chực chờ là vì ngày giờ Chúa định cho họ chưa đến. Như vậy, khi đến thời điểm ấy, chân của họ sẽ trượt ngã. Họ sẽ ngã bởi sức nặng của thân thể họ. Chúa sẽ không đỡ họ nơi trơn trợt ấy thêm một phút giây nào nữa, nhưng sẽ cho họ té ngay lập tức vào sự hủy diệt. Như một người đứng bên bờ dốc trơn tuột, sát mé vực thẳm, người ấy không thể đứng vững, và khi không còn gì níu giữ lại, người ấy sẽ rơi xuống và biến mất.”
  • “That the reason why they are not fallen already, and don’t fall now, is only that God’s appointed time is not come. For it is said, that when that due time, or appointed time comes, “their foot shall slide.” Then they shall be left to fall as they are inclined by their own weight. God won’t hold them up in these slippery places any longer, but will let them go; and then, at that very instant, they shall fall into destruction; as he that stands in such slippery declining ground on the edge of a pit that he can’t stand alone, when he is let go he immediately falls and is lost.”

Read the whole thing here (Việt và Anh)

(See other Vietnamese and English articles at GSiV: Missions and Evangelism)