QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Success, Failure, and Grace—Part 3

“So when the business folds, the relationship falls apart, or your parenting blueprints don’t work, you can grieve the failure but not be undone by it. Loss is painful, but the things we lose are not our ultimate prize and aim. We have Christ, the surpassing value, the pearl of great price, and He is enough.”

-J. R. Vassar

Read whole article

 (Also see Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm)

Sự Nên Thánh và Phúc Âm—part 2

Sự nên thánh là gì?

Chi tiết:

  • Còn Hơn Là Một Cuốn Sách Luật Lệ
  • Môn Đồ Hóa Được Dựa Trên Việc Thực Hiện
  • Phúc Âm Là Dành Cho Các Cơ Đốc Nhân
  • Không Có “Chủ Nghĩa Tin Dễ Dàng”
  • Chúng Ta Chết Vì Tội Lỗi
  • Xét Đến Chính Bạn Chết Cho Tội Lỗi
  • Sự Nên Thánh Tiến Bộ

-Jerry Bridges, “Gospel Driven Sanctification”

 

Xem thêm: Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm

GSiV Resources page

(Also see these links at GSiV)

Success, Failure, and Grace—Part 2

“How we define failure, and the failures we most fear, reveal what we are building our identity on. They show that we are looking to something other than God’s love and acceptance in Christ to give legitimacy and purpose to our lives.”

-J. R. Vassar

 

Read whole article

(Also see Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm)

Sự Nên Thánh và Phúc Âm—part 1

‘Vì vậy, tôi đã học được rằng Cơ Đốc Nhân cần phải nghe phúc âm suốt cả cuộc đời, vì phúc âm đó tiếp tục nhắc nhở chúng ta rằng sự chấp nhận của chúng ta ngày này sang ngày khác được Đức Chúa Cha chấp nhận không phải dựa vào những gì chúng ta làm cho Đức Chúa Trời, nhưng dựa vào những gì Đấng Christ đã làm cho chúng ta trong đời sống vô tội và và sự chết mang tội lỗi của Ngài. Tôi bắt đầu thấy rằng ngày nay chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời là công bình như chúng ta sẽ từng có, ngay cả ở trên thiên đàng, bởi vì ngài đã mặc cho chúng ta sự công bình của Con Ngài. Vì vậy, tôi không cần phải thực hiện để được Đức Chúa Trời chấp nhận. Bây giờ, tôi tự do để vâng phục và phục vụ Ngài bởi vì tôi đã được chấp nhận trong Đấng Christ (xin xem trong Rô-ma 8:1). Động lực lèo lái của tôi bây giờ không phải là ý thức tội lỗi nhưng lòng biết ơn.’

-Jerry Bridges, “Gospel Driven Sanctification”

Xem thêm: Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm

Return to GSiV Resources page

(Also see these links at GSiV)

 

 

Success, Failure, and Grace—Part 1

“So when we fail, we need not be shaken at the core. The gospel says more about us than our failures do. The verdict God speaks over us trumps every other verdict spoken over us by our voices or the voices of others. God uses our failures to wean us off self-righteousness and point us to Jesus, in whom we find a righteousness that is sufficient for our confidence, value, and unshakable joy. In Christ, the power of God’s saving and justifying love can wash away the shame and self-loathing of our sin and failure.”

-J. R. Vassar

 

Read whole article

(Also see Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm)

 

 

Gospel-Driven Sanctification (Full article)–Part 4

‘Bằng lối suy nghĩ tương tự, lời công bố rằng sự chấp nhận và sự chúc phước của Đức Chúa Trời được dựa hoàn toàn vào công tác của Đấng Christ có thể được thực hiện để có nghĩa rằng nó thực sự không thành vấn đề cách tôi đang sống ngay bây giờ. Nếu Chúa Giê-su đã “thực hiện” ở vị trí của tôi rồi, thì tại sao phải trải qua các nỗ lực và đau đớn để xử lý tội lỗi trong cuộc sống của tôi? Tại sao phải bận tâm với các kỹ luật thuộc linh và tại sao sử dụng năng lượng thể chất và cảm xúc để phục vụ Đức Chúa Trời trong cuộc sống trên đất này nếu tất cả mọi sự đều phụ thuộc vào Đấng Christ? Sứ Đồ Phao-lô đã dự đoán như “chủ nghĩa tin dễ dàng” trong Rô-ma 6: 1 khi ông viết, “Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng?”’

-Jerry Bridges

Read full article here: Nên Thánh Động Lực Bởi Phúc Âm

Return to GSiV Resources page

(Also see these links at GSiV)

 

 

 

 

Gospel-Driven Sanctification, J. Bridges–Part 3

‘Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời chấp nhận chúng ta được dựa trên công việc của Đấng Christ, chúng ta vẫn có khuynh hướng tự nhiên trôi dạt trở lại quan niệm thực hiện. Cho nên, chúng ta phải liên tục trở lại với phúc âm. Để dùng sự bày tỏ của cố Jack Miller, chúng ta phải “giảng phúc âm cho chính mình mỗi ngày.” Đối với tôi có nghĩa là tôi tiếp tục trở lại với Kinh Thánh như Ê-sai 53: 6, Ga-la-ti 2:20, Rô-ma 8:1. Có nghĩa là tôi thường xuyên lặp lại những lời từ một bài thánh ca cũ, “Hy vọng của tôi được xây dựng không có gì hơn huyết và sự công bình của Chúa Giê-su Christ.”’

-Jerry Bridges

 

Perma link (here). Full article coming soon.

Xuất bản gốc bởi tạp chí Modern Reformation Magazine (Tháng năm- Tháng sáu, 2007, Volume 12.3)

This article was originally published in the May/June 2007 issue of Modern Reformation magazine and is re-published here by permission of the editors.  For more articles by this author, go to www.modernreformation.org.

Return to GSiV Resources page

(Also see these links at GSiV)

Gospel-Driven Sanctification, J. Bridges–Part 2

Phúc Âm Là Dành Cho Các Cơ Đốc Nhân

‘Dần dần theo thời gian, và từ sự ý thức cần thiết sâu xa, tôi đã nhận ra rằng phúc âm cũng dành cho những nười tin Chúa. Cuối cùng, thì tôi đã nhận ra được điều này, mỗi buổi sáng tôi đã cầu nguyện một câu Kinh Thánh như Ê-sai 53: 6, “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người”, và sau đó nói, Lạy Chúa, con đã đi lạc lối. Con đã đi theo con đường riêng của mình, nhưng Ngài đã đặt tất cả tội lỗi của con trên Đấng Christ và bởi cớ ấy con đến gần Ngài và cảm thấy được Ngài chấp nhận.”’

-Jerry Bridges

Perma link (here). Full article coming soon.

Xuất bản gốc bởi tạp chí Modern Reformation Magazine (Tháng năm- Tháng sáu, 2007, Volume 12.3)

This article was originally published in the May/June 2007 issue of Modern Reformation magazine and is re-published here by permission of the editors.  For more articles by this author, go to www.modernreformation.org.

Return to GSiV Resources page

(Also see these links at GSiV)

Gospel-Driven Sanctification, J. Bridges–Part 1

Môn Đồ Hóa Được Dựa Trên Việc Thực Hiện

‘Khi tôi nhận thấy được điều đó, phần lớn cộng đồng Cơ Đốc Nhân là hoạt động dựa trên nền văn hóa ngày nay. Và chúng ta càng kết ước theo Chúa Giê-su cách sâu sắc hơn, thì quan niệm thực hiện của chúng ta cũng ăn sâu hơn. Chúng ta nghĩ mình tìm kiếm sự ban phước của Đức Chúa Trời hoặc đánh mất ơn phước đó bởi việc chúng ta sống đời sống Cơ Đốc Nhân tốt ra sao.’

-Jerry Bridges

 

Perma link (here). Full article coming soon.

Xuất bản gốc bởi tạp chí Modern Reformation Magazine (Tháng năm- Tháng sáu, 2007, Volume 12.3)

This article was originally published in the May/June 2007 issue of Modern Reformation magazine and is re-published here by permission of the editors. For more articles by this author, go to www.modernreformation.org.

Return to GSiV Resources page

(Also see these links at GSiV)

Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi–19

Điều thuyết Calvin cảnh báo là tất cả sự dạy dỗ tinh vi hạ thấp ân điển và quyền năng của Đức Chúa Trời. Phần lớn các Cơ đốc nhân sẽ đưa ra sự phục vụ giả dối đối với quyền năng của Đức Chúa Trời nhưng nhiều người sẽ bỏ nó đi bởi xác nhận rằng một người có điều đó với năng lực để quyết định, mong muốn vào trong vương quốc Đức Chúa Trời. (Chúng ta sẽ bàn thảo sau cách ý muốn, sự chọn lựa hay ý chí của con người liên quan đến sự cứu rỗi. Chỉ cần nói rằng sự thật là một người được chọn không trở thành một Cơ đốc nhân cách thụ động–đó là tín lý sai trật của thuyết Sandemanianism–một người có thể đơn giản muốn vào sự cứu rỗi cũng là điều không đúng với Kinh thánh.) Tội này, tín lý dạy rằng người đó có thể tự muốn mình vào vương quốc của Đức Chúa Trời, lan tràn khắp nơi đến nỗi nhiều Cơ đốc nhân bước vào sự cứu rỗi mà không ý thức điều họ đang tin và được dạy dỗ.’

SOME ENGLISH:

What Calvinism threatens is all teaching which subtly belittles God’s glory and sovereignty. Most all Christians will give lip service to God’s sovereignty but many will then take it away by asserting that a man has it within his power to decide, to will, himself into God’s kingdom….’

 

– Đoạn 25, GSiV: Xem chi tiết