Được Thánh Linh Dẫn Dắt của ông Elliff–part 5

Công tác bên trong của Đức Chúa Trời

‘Lời Chúa dạy rằng Thánh Linh là Đấng thực hiện công tác thánh hoá này (kết quả của việc chúng ta được cứu rỗi và được giải cứu khỏi tội lỗi mỗi ngày), không phải qua những ấn tượng hay “những tiếng nói” trực tiếp trong lòng, nhưng qua việc hành động trong tâm trí và tấm lòng của ngừoi đo. Ngài thay đổi cách suy nghĩ của chúng ta bằng cách “hành động trong anh em, để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài” (Phi-líp 2:13).’

-Jim Elliff, Được Thánh Linh dẫn dắt: Cách Thánh Linh hướng dẫn tín hữu, Việt 2021 / (Led by the Spirit: How the Holy Spirit Guides the Believer, 2006), tr.13.

(GSiV: Is “Being Slain in the Spirit” biblical?Prosperity Gospel?;

Interpreting impressions like “God told me…”Elliff)