TULIP: Possible translations in Vietnamese

T: Total Depravity

 • Hoàn Toàn Bại Hoại
 • Sự Băng Hoại Hoàn Toàn/Tuyệt Đối Băng Hoại
 • Đồi Bại Hoại Hoàn Toàn
 • Sự Suy Đồi Toàn Diện
 • Đồi Bại Hoàn Toàn
 • Sự Bại Hoại Hoàn Toàn

U: Unconditional Election

 • Sự Lựa Chọn Vô Điều Kiện
 • Sự Chọn Lựa Vô Điều Kiện
 • Lựa Chọn Vô Điều Kiện
 • Sự Lựa Chọn Không Điều Kiện
 • Tiền Định Vô Điều Kiện
 • Lựa Chọn Vô Điều Kiện

L: Limited Atonement (Particular Redemption)

 • Cứu Chuộc Có Giới Hạn
 • Sự Chuộc Tội Có Giới Hạn
 • Cứu Chuộc Có Giới Hạn
 • Sự Đền Tội Thay Giới Hạn
 • Sự Chuộc Tội Có Giới Hạn
 • Cứu Chuộc Có Giới Hạn

I: Irresistible Grace (Overcoming Grace)

 • Ân Điển Bất Khả Kháng
 • Ân Điển Không Thể Cưỡng Lại
 • Ân Điển Bất Khả Kháng
 • Ân Điển Bất Khả Kháng
 • Ân Điển Không Thể Khước Từ
 • Ân Điển Bất Khả Kháng

P: Perseverance of the Saints (Perseverance of the Savior)

 • Sự Bền Đỗ Của Thánh Đồ
 • Sự Kiên Trì Của Các Thánh Đồ
 • Sự Kiên Trì Của Các Thánh Đồ
 • Sự Trường Tồn
 • Sự Bền Đỗ
 • Sự Kiên Trì Của Các Thánh Đồ

Sources: STTG, M, L, DT, Mi, NLD

(GSiV: Election; Atonement; Piper; Eternal security; Salvation; Evangelism and Calvinism; TULIP)