QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Reformation Day 2022

Real Reformation Reformed theology and coldness of heart Reformation: Why it Matters for Missions A Mindset All Reformed Folks Need The Reformation and Your Church Năm Điều Duy Nhất Của Cuộc Cải Chánh (5 onlys, 5 solas) Mọi sự đều tùy thuộc… Read More

No Free Will: Bondage

‘In Romans 3:19, Paul declares that every mouth is to be shut tight because no one may argue against God’s judgment of them; for there is nothing in anyone that God can praise—not even a will that is… Read More

Mọi sự đều tùy thuộc vào ý chỉ của Chúa: Luther

‘Đức Chúa Trời đã hứa ban ơn cho kẻ khiêm nhường, tức là cho người nào đang than khóc và tuyệt vọng.  ‘Nhưng chẳng có ai chịu hạ mình cho đến khi người đó biết rằng sự cứu… Read More

The Reformation and Your Church

Here (GSiV: Luther, Calvin, Farel, Reformation & Sanctification & Năm Điều Duy Nhất Của Cuộc Cải Chánh (5 onlys, 5 solas)); Một Người Tên Là Martin: Video)

Real Reformation

Reformation: Why it Matters for Missions The Protestant Reformation (En and Vn) Was the Reformation a Missionary Movement? Radical Reformation: Anabaptists (B. Hubmaier) The Great Translator: Tyndale and the Reformation A Prayer for the Church in Vietnam: Reformation Follow Up Reformation History: Five Onlys–part… Read More