Năm Luận Điểm: Ông John Piper–part 12

Chương 3. SỰ BẠI HOẠI HOÀN TOÀN

‘Khi nói về sự bại hoại của loài người, chúng ta ngụ ý về tình trạng tự nhiên của con người khi chưa có bất kỳ ân điển nào mà Đức Chúa Trời dùng để chế ngự hoặc biến đổi họ.

‘Tính triệt để của sự bại hoại đó rõ ràng không có nghĩa là con người làm mọi điều ác mà khả năng mình có thể thực hiện được. Hiển nhiên là con người có khả năng tiến hành nhiều điều ác cho nhau hơn là những gì đã có. Nhưng nếu con người bị chế ngự không thực hiện hành vi tội ác bằng những động cơ không xuất phát từ sự vui lòng đầu phục Đức Chúa Trời, thì ngay cả “đức hạnh” của người ấy đã là xấu xa trong mắt Ngài. Rô-ma 14:23 nói rằng, “điều chi không bởi đức-tin thì điều đó là tội-lỗi.”7 Đây là lời cáo buộc triệt để cho hết thảy “đức hạnh” tự nhiên, không xuất phát từ một tấm lòng hạ mình nương cậy vào ân điển Chúa.’

-John Piper, Năm Luận Điểm: Hướng Đến Một Trải Nghiệm Sâu Nhiệm Hơn về Ân Điển của Đức Chúa Trời, Việt 2020, (Five Points, 2013), tr. 17-18.

E-book of Piper’s, Năm Luận Điểm, now available

(GSiV: The human will in bondage to sinMọi sự đều tùy thuộc vào ý chỉ của Chúa: LutherElectionAtonementPiperEternal security;Salvation)