QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

Traits of a Humble Leader

Below are just some of the good traits that Mr. Lee discusses about humility:

 1. Humble leaders tend to share their resources, whether in want or in plenty. Arrogant leaders tend to hoard their resources, unwilling to share unless they get something in return.
 2. Humble leaders tend to be bridge-builders, refusing to demonize or neglect the “other.” Arrogant leaders tend to work alone, refusing to partner with others—especially those who hold differing views.
 3. Humble leaders tend to ignore gossip, being wise enough to know there’s always another side to the story. Arrogant leaders tend to spread and entertain gossip, always wanting to hear the worst of others to make themselves feel better.
 4. Humble leaders tend to be king-makers, without clamoring to be kings themselves. Arrogant leaders tend to be attention-seekers, preferring to burn bridges or arrive with guns blazing if they don’t get their way.
 5. Humble leaders tend to celebrate others’ accomplishments and not their own. Arrogant leaders tend to disregard other people’s accomplishments if it doesn’t serve their agenda.
 6. Humble leaders tend to give the benefit of the doubt…

Moses Y. Lee 

Read the whole thing here

(GSiV: A Mindset All Reformed Folks Need; Ray Ortlund ; Humility; Gospel Grace Versus Dead Religion–part 5)

Rèn Luyện Tâm Linh Trong Nếp Sống Cơ Đốc của Ông Whitney

‘Thế nên, các cách rèn luyện tâm linh là những hoạt động cá nhân và giữa cá nhân với nhau được Đức Chúa Trời đưa ra trong Kinh Thánh như những phương tiện có thẩm quyền đủ, mà những người tin theo Chúa Giê-xu Christ phải áp dụng trong việc đeo đuổi sự tin kính theo đúng Phúc âm và đầy dẫy Đức Thánh Linh, tức là gần gũi với Đấng Christ và giống Đấng Christ.’

-Donald S. Whitney, Rèn Luyện Tâm Linh Trong Nếp Sống Cơ Đốc, Văn Phẩm Hạt Giống, (Viet version 2018), tr. 20. Spiritual Disciplines for the Christian Life, NavPress, Colorado Springs, 2014 [1991], p. 9.

(GSiV: Ân điển, chứ không phải những quy tắc / Grace not rules)

Interpreting impressions like “God told me…”

In Mr. Elliff’s helpful little book, Led by the Spirit: How the Holy Spirit guides the believer (page 36) we find many passages that clarify how to use (and not mis-use) God’s Word appropriately.

“Christians should be very humble about this matter of hearing God’s voice. If, in some unusual manners, the Spirit gives a direct impression, we should say, ‘I believe that God is speaking to me in a special inner way about all of this, but I must test this out carefully by other means to know for sure.’

“Unfortunately, there are some Christian groups which do not allow for humility or tentativeness in this area. They say that true faith is known by the bold declaration of the impression you have been given. Thus the one speaking runs the danger of declaring what God has not said, which is strictly prohibited in Deuteronomy 18:20. I find this a sad bondage. I am certain that some express themselves so forthrightly about their revelations so as to help convince themselves that what they think they heard is actually so. Nonetheless, it is not safe, especially when it concerns directions for others’ lives.”

-Jim Elliff

(GSiV: Is “Being Slain in the Spirit” biblical? ; Prosperity Gospel? ; A Mindset All Reformed Folks Need)

Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 6

Chương thứ nhất: “Giáo Lý Về Kinh Thánh”

Điều 5

Chúng ta luôn được thuyết phục mạnh mẽ theo sự xác chứng của Hội Thánh của Đức Chúa Trời đến mức có được một sự tôn trọng cao độ đối với Kinh Thánh; và tính thiêng liêng của vấn đề, tính hữu hiệu của các giáo lý, tính uy nghi của các sự giáo huấn, tính nhất trí giữa các phần với nhau, tính bao quát trên phương diện đề cập – và tất cả những sự này đều thuộc về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời – hợp thành một sự bày tỏ về con đường cứu chuộc duy nhất cho nhân loại mà trong đó tất cả đều tuyệt vời, đều hoàn hảo khiến phải dẫn đến kết luận rằng Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời để rồi chúng ta đi đến một sự chứng giải khiến tin quyết hoàn toàn rằng Kinh Thánh là lẽ thật bất bại theo thẩm quyền Thiên Thượng bởi sự vận hành của Đức Thánh Linh thành Lời Ngài cho tấm lòng chúng ta.

Tuyên Xưng Philadelphia (1742)

(GSiV: A Few Confessions of Faith in Vietnamese; Inerrancy)

Five more points for Calvinists: “Doctrines of Graciousness”

Here’s an article (on a different kind of ‘TULIP’) that can apply to many of our lives right away:

T — Total Humility

“God opposes the proud but gives grace to the humble.” (James 4:6; 1 Peter 5:5)

U — Unconditional Kindness

Be kind to one another, tenderhearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. (Ephesians 4:32)

L — Limited Criticism

The Lord’s servant must not be quarrelsome but kind to everyone, . . . correcting his opponents with gentleness. (2 Timothy 2:24–25)

I — Irresistible Graciousness

Let your speech always be gracious. (Colossians 4:6)

P — Perseverance in Patience

Be patient with them all. (1 Thessalonians 5:14)

-David Mathis

Read the whole post here

(GSiV: A Mindset All Reformed Folks Need; Unity; Ray Ortlund; The other TULIP)

Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 5

Chương thứ nhất: “Giáo Lý Về Kinh Thánh”

Điều 4

Thẩm quyền phải tuân theo của Kinh Thánh không hề do sự quả quyết của bất cứ người nào hay của bất cứ Giáo Hội nào mà là được dựa theo Đức Chúa Trời là Đấng tự chứng rằng Ngài là Tác Giả của Kinh Thánh để Kinh Thánh phải được tin nhận là chính Lời Ngài.

Tuyên Xưng Philadelphia (1742)

(GSiV: A Few Confessions of Faith in Vietnamese; Inerrancy)

Humility is not…

‘1. Humility Isn’t Hiding.

‘2. Humility Isn’t Self-Hatred.

 • ‘Humility’s Acid Test
 • ‘Great Model of Humility

‘It’s the joy of thinking about yourself less, and about Jesus more.’

-Gavin Ortlund

Read the whole thing here

(GSiV: Humility; A Mindset All Reformed Folks Need; Unity)

Humility is the growing ability to…

‘Humility is the growing ability to see God as he really is and myself as I really am–and the first thing a person growing in humility sees and hates is their pride. This is the only kind of person motivated to pursue resources on humility.’

-William P. Farley

Read the whole thing here

(GSiV: Humility; A Mindset All Reformed Folks Need; Unity)

Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 4

Chương thứ nhất: “Giáo Lý Về Kinh Thánh”

Điều 3

Các sách ngụy kinh (Apocrypha) không hề được thần cảm, cũng không thuộc các kinh điển của Kinh Thánh, cho nên các sách này không hề có thẩm quyền trên Hội Thánh của Đức Chúa Trời, cũng như không thể được bất cứ ai kể là có thẩm quyền đối với Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà phải được xem như là những văn phẩm thuần túy của con người tạo ra.

Tuyên Xưng Philadelphia (1742)

 (GSiV: A Few Confessions of Faith in Vietnamese; Inerrancy)

Philadelphia Baptist Confession of Faith–part 3

Chương thứ nhất: “Giáo Lý Về Kinh Thánh”

Điều 2

Với tên gọi là “Kinh Thánh”, tức Lời Thành Văn Của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh chứa tất cả các Sách Cựu Ước và các Sách Tân Ước như sau:

Các Sách Cựu Ước:

 • Sáng Thế Ký, Xuất Êdíptô Ký, Lêvi Ký, Dân Số Ký, Phục Truyền Luật Lệ Ký, Giôsuê, Các Quan Xét, Rutơ, 1 Samuên, 2 Samuên, 1 Các Vua, 2 Các Vua, 1 Sử Ký, 2 Sử Ký, Exơra, Nêhêmi, Êxơtê, Gióp, Thi Thiên, Châm Ngôn, Truyền Đạo, Nhã Ca, Êsai, Giêrêmi, Ca Thương, Êxêchiên, Đaniên, Ôsê, Giôên, Amốt, Ápđia, Giôna, Michê, Nahum, Habacúc, Sôphôni, Aghê, Xachari, Malachi.

Các Sách Tân Ước:

 • Mathiơ, Mác, Luca, Giăng, Công Vụ Các Sứ Đồ, Rôma, 1 Côrinhtô, 2 Côrinhtô, Galati, Êphêsô, Philíp, Côlôse, 1 Tê salônica, 2 Tê salônica, 1 Timôthê, 2 Timôthê, Tít, Philêmôn, Hêbơrơ, Giacơ, 1 Phierơ, 1 Phierơ, 1 Giăng, 2 Giăng, 3 Giăng, Giuđe, Khải Huyền.

Tất cả các Sách Kinh Thánh đều được sự thần cảm của Đức Chúa Trời bởi Đức Thánh Linh để làm khuôn vàng thước ngọc cho Đức Tin và Đời Sống.

Tuyên Xưng Philadelphia (1742)

(GSiV: A Few Confessions of Faith in Vietnamese; Inerrancy)

Bad Pastors and Spiritual Abuse: Warning Signs

Does the leader (or leadership) of your church have these characteristics? If so, it’s time to do something about it.

6 WARNING SIGNS:

 • A Bad Pastor Surrounds Himself With “Yes” People
 • Spiritual Abuse Isolates Critics
 • A Bad Pastor Prizes Loyalty Over Diversity
 • Spiritual Abuse Refuses Accountability
 • A Bad Pastor Leads by Force of Personality
 • Spiritual Abuse Refuses to Believe Anything Is Wrong

Read the whole article here

(GSiV: Ân điển, chứ không phải những quy tắc / Grace not rules)