‘Sự Lựa Chọn’ Là Gì?—Part 1

What is ‘election’?

‘Ý nghĩa của sự lựa chọn đối với người tin Chúa

‘Phao-lô tìm thấy trong sự nhận thức của tín hữu về sự chọn lựa của mình một ý nghĩa tôn giáo có ba điểm sau:

a. Điều này bày tỏ cho tín hữu thấy rằng sự cứu rỗi của mình, từ đầu đến cuối, đều thuộc về Đức Chúa Trời, một kết quả của ơn thương xót thần hựu đặc biệt. Sự cứu chuộc mà người tìm thấy chỉ trong Đấng Christ và nhận được chỉ bởi đức tin, không bắt nguồn từ một phẩm cách cá nhân nào, nhưng chỉ bởi ân điển – ân điển của sự chọn lựa. Mọi phước hạnh thuộc linh tuôn tràn trên người đều đến từ ý định lựa chọn của Đức Chúa Trời (Êph 1:3tt.). Do đó, nhận thức về sự lựa chọn của mình sẽ dạy người ấy làm vinh hiển Đức Chúa Trời, và chỉ một mình Đức Chúa Trời mà thôi (1Cô 1:31), và dâng cho Ngài sự ngợi khen mà Ngài đáng được nhận (Rô 11:36). Cuối cùng của sự chọn lựa đó là Đức Chúa Trời được ngợi khen (Êph 1:6, 12, 14), và ý tưởng về sự lựa chọn phải hướng tội nhân được chuộc đến sự ngợi khen và cảm tạ không thôi, như Phao-lô đã làm (Rô 11:33tt.; Êph 1:3tt.; 1Tê 11:3tt.; 2Tê 2:13tt.). Điều mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ về sự lựa chọn cho Phao-lô là một chủ đề, không phải là một lý luận, dành cho sự thờ phượng.’ -J. I. Packer

-New Bible Dictionary, I. H. Marshall, J. I. Packer, et.al. (Intervarsity) / Thánh Kinh Tân Từ Điển (UUC: 2009, tr. 1055)

(Tại GSiV: Xem Chi Tiết)