Phúc Âm cho Người Cơ Đốc (Spurgeon)–phần 6

The Gospel for Christians (Spurgeon)–part 6

Đây là một quan điểm rất quan trong của ông Spurgeon về ân điên ổ trong cuộc sống người Cơ Đốc mặc dù nó đã được rao giảng cho những người chưa tin vào Chúa Cứu Thế:

“Để tôi khuyến khích bạn, hãy chỉ nhìn vào Đấng Christ và đừng bao giờ mong đợi sự giải cứu đến từ chính bản thân hay từ những mục sư giảng hoặc từ bất cứ phương cách nào ngoài Đấng Christ; hãy giữ mắt bạn chỉ nhìn vào Ngài. Hãy để sự chết, những sự đau đớn, tiếng rên xiết, sự chịu khổ, công lao, sự vinh hiển và sự cầu thay của Ngài làm tươi mới tâm trí của bạn. Khi bạn thức dậy buổi sáng hãy tìm kiếm Ngài; khi bạn nằm xuống buổi tối hãy tìm kiếm Ngài.”

Here is a very important perspective from Mr. Spurgeon about grace in the life of the Christian even though preached to those who had not yet trusted Christ:

Modernized English: “Let me urge you, look only to Christ; never expect deliverance to come from self, from preachers, or from any means of any kind apart from Christ; keep your eye simply on him; let his death, his agonies, his groans, his sufferings, his merits, his glories, his intercession, be fresh upon your mind; when you wake in the morning look for him; when you lie down at night look for him.”

-Charles Spurgeon, 1856

Ân điển, chứ không phải những quy tắc / Grace not rules

Phúc Âm cho Người Cơ Đốc–phần 1