The gospel for Christians (Spurgeon)–In 1856 English

Phúc Âm cho Người Cơ Đốc (Spurgeon)–Bằng tiếng Anh từ năm 1856

Here is a very important perspective from Mr. Spurgeon about grace in the life of the Christian even though preached to those who had not yet trusted Christ:

The original English:

“Remember, sinner, it is not thy hold of Christ that saves thee—it is Christ; it is not thy joy in Christ that saves thee—it is Christ; it is not even faith in Christ, though that is the instrument—it is Christ’s blood and merits; therefore, look not to thy hope, but to Christ, the source of thy hope; look not to thy faith, but to Christ, the author and finisher of thy faith; and if thou doest that, ten thousand devils cannot throw thee down…

“There is one thing which we all of us too much becloud in our preaching, though I believe we do it very unintentionally—namely, the great truth that it is not prayer, it is not faith, it is not our doings, it is not our feelings upon which we must rest, but upon Christ, and on Christ alone. We are apt to think that we are not in a right state, that we do not feel enough, instead of remembering that our business is not with self, but Christ….

“Let me beseech thee, look only to Christ; never expect deliverance from self, from ministers, or from any means of any kind apart from Christ; keep thine eye simply on him; let his death, his agonies, his groans, his sufferings, his merits, his glories, his intercession, be fresh upon thy mind; when thou wakest in the morning look for him; when thou liest down at night look for him.”

-Charles Spurgeon, “The Comer’s Conflict with Satan,” vol 2, 1856, pp. 375-376.

(For modern English click here: part 4, part 5, part 6)

Đây là một quan điểm rất quan trong của ông Spurgeon về ân điên ổ trong cuộc sống người Cơ Đốc mặc dù nó đã được rao giảng cho những người chưa tin vào Chúa Cứu Thế:

“Hỡi tội nhân, hãy nhớ rằng không phải bạn nắm giữ Đấng Christ điều mà sẽ cứu bạn (chính Đấng Christ chứ không phải niềm vui của bạn trong Đấng Christ sẽ cứu bạn) nhưng Đấng Christ là Đấng nắm giữ sự cứu chuộc của bạn. Ngay cả đức tin trong Đấng Christ cũng không thể cứu bạn mặc dù đức tin là công cụ để có được sự cứu chuộc. Tuy nhiên bằng chính huyết và công lao của Đấng Christ. Vì vậy, đừng nhìn vào hi vọng của bản thân nhưng hãy nhìn vào Đấng Christ, đó chính là nguồn hi vọng của bạn và cũng đừng nhìn vào đức tin của bạn, nhưng hãy nhìn vào Đấng Christ, Ngài là nguồn gốc và Đấng thành toàn đức tin của bạn. Và nếu bạn làm điều đó, cho dù có mười ngàn ma quỉ cũng không thể làm bạn gục ngã….

“Có một điều mà tất cả chúng ta che mờ bài giảng của chúng ta (mặc dù tôi tin chúng ta làm điều đó cách vô tình), cụ thể là lẽ thật quan trọng không phải là sự cầu nguyện, không phải niềm tin, không phải những việc làm của chúng ta, không phải những cảm xúc nhất thời của chúng ta, nhưng vào Đấng Christ và chỉ dựa vào Đấng Christ. Chúng ta dễ dàng tự nghĩ là mình không có thái độ hoặc tư duy tốt, không đủ nhiệt tâm, mà không nhớ rằng mối lưu tâm lớn nhất của chúng ta không phải là chính bản thân chúng ta mà là Đấng Christ….

“Để tôi khuyến khích bạn, hãy chỉ nhìn vào Đấng Christ và đừng bao giờ mong đợi sự giải cứu đến từ chính bản thân hay từ những mục sư giảng hoặc từ bất cứ phương cách nào ngoài Đấng Christ; hãy giữ mắt bạn chỉ nhìn vào Ngài. Hãy để sự chết, những sự đau đớn, tiếng rên xiết, sự chịu khổ, công lao, sự vinh hiển và sự cầu thay của Ngài làm tươi mới tâm trí của bạn. Khi bạn thức dậy buổi sáng hãy tìm kiếm Ngài; khi bạn nằm xuống buổi tối hãy tìm kiếm Ngài.” (This Vietnamese translation is based on modern English of Mr. Spurgeon.)

Ân điển, chứ không phải những quy tắc / Grace not rules

Phúc Âm cho Người Cơ Đốc

Spurgeon quote in modern English