Câu Chuyện Lớn Kinh Thánh / The Bible’s Big Story

Have you ever tried to explain the Bible’s story in a few brief but accurate paragraphs? Ever tried to explain the Bible’s story to someone with no understanding of the Bible? Here’s a helpful tool in Vietnamese and English:

Bố Cục / Outline:

  • Đức Chúa Trời tạo nên thế giới tốt đẹp / God creates a good world.
  • Con người không vâng lời Đức Chúa Trời / Man rebels.
  • Đức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài bằng Áp ra ham / God keeps his promise through Abraham.
  • Đức Chúa Trời phán xét Israel nhưng vẫn giữ lời hứa của Ngài / God judges Israel but keeps his promise.
  • Đức Chúa Trời hoàn thành lời hứa của Ngài bởi Vua Giê-xu / God fulfills his promise in King Jesus.
  • Vua Giê-xu trở lại để phán xét và phục hồi / King Jesus returns to judge and restore.

Xem thêm / Read more

 

(Phúc Âm Là Gì? Một Vài Nguồn (Tiếng Việt))