Radical Reformation: Anabaptists (B. Hubmaier)

‘Balthasar Hubmaier (1480–1528), one of the early German Anabaptists, had an excellent education and received a doctor of theology degree from the University of Ingolstadt, where he studied under Luther’s opponent, John Eck. His pastorate at Waldshut, near the Swiss border, gave him contact with the Swiss radicals whose ideas he adopted. He and three hundred followers were baptized by affusion in 1525, and he had to flee Zurich to escape the Austrian authorities. From there he was banished to Moravia, where he assumed leadership of those who fled from the Zwinglian persecution and of the thousands of Moravian converts to Anabaptist views. He was burned at the stake by order of the emperor in 1528, and his wife was drowned in the Danube by the Roman Catholic authorities. Throughout his career as an Anabaptist leader, he insisted on the separation of church and state, the authority of the Bible, and the baptism of believers.’

‘Balthasar Hubmaier (1480-1528), một trong những người Đức đầu tiên theo phái Anabaptists, đã được giáo dục xuất sắc và nhận học vị tiến sĩ thần học tại Đại Học Ingolstadt, tại đó ông theo học nơi chân đối thủ của Luther là John Eck. Chức vụ mục sư tại Waldshut, gần biên giới Thụy Sĩ, đã giúp ông tiếp xúc với những người cấp tiến của Thụy Sĩ, và ông tiếp nhận ý tưởng của họ. Ông cùng ba trăm môn đồ đã chịu báptêm bằng cách đổ nước lên đầu vào năm 1525, rồi phải chạy trốn đến Zurich để tránh nhà cầm quyền của nước Áo. Từ đó, ông bị trục xuất sang Moravian, tại nơi đó, ông lãnh đạo những người đã trốn khỏi cơn bắt bớ của Zwingli và hàng ngàn người Moravian quay về với quan điểm của Anabaptists. Ông đã bị đưa lên giàn thiêu theo lệnh của hoàng đế vào năm 1528, còn vợ ông bị nhà chức trách Công Giáo Lamã dìm chết dưới sông Danube. Trong suốt sự nghiệp làm lãnh tụ phái Anabaptists, ông nhấn mạnh sự phân rẽ giáo hội khỏi chính quyền, thẩm quyền của Kinh Thánh, và phép báptêm của tín đồ.’

 

-Earle E. Cairns, Christianity through the Centuries, 1996, ed 3rd, p. 298 / Cơ Đốc Giáo Trải Các Thế Kỷ, 2010, tr. 336.

(Resources in Vietnamese and English at GSiV:

Radical Reformation: Three groups,

Radical Reformation: Anabaptists,

Luther, Calvin, Farel, Reformation &

Năm Điều Duy Nhất Của Cuộc Cải Chánh (5 onlys, 5 solas))