Radical Reformation: Three groups

Cuộc Cải Chánh Cấp Tiến: Ba Nhóm

1. Mystics and spiritualists / Những Nhà Thần Bí hay Những Nhà Duy Linh

2. Anabaptists / Phái Anabaptists

·       Biblical / Theo Thánh Kinh

o   Conrad Grebel (Swiss Brethren / Anh em Thụy Sĩ)

o   Jacob Amman (Amish / Phái Amish)

o   Menno Simons (Mennonites / Phái Mennonites)

o   Thomas Helwys (General Baptists / Phái Baptists Phổ Thông)

·       Communal / Theo Cộng Đồng

·       Eschatological / Theo Lai Thế Học

3. Rationalists / Những Người Duy Lý

-Earle E. Cairns, Christianity through the Centuries, 1996, ed 3rd, p. 297 / Cơ Đốc Giáo Trải Các Thế Kỷ, 2010, tr. 333.

(Resources in Vietnamese and English at GSiV:

Luther, Calvin, Farel, Reformation &

Năm Điều Duy Nhất Của Cuộc Cải Chánh (5 onlys, 5 solas))