Radical Reformation: Anabaptists

‘Anabaptists appeared first in Switzerland because of the freedom that existed in that land. Neither feudalism nor the papacy had been able to gain a hold on this land of courageous mercenary soldiers. Zwingli’s insistence on the Bible as the basis for the teaching of the preachers encouraged the rise of the Anabaptist concepts based on the Bible.’

‘Phái Anabaptists xuất hiện đầu tiên tại Thụy Sĩ vì cớ xứ này có quyền tự do. Cả chế độ phong kiến lẫn thể chế giáo hoàng đều không thể nắm giữ được xứ của những chiến binh đánh thuê can đảm này. VIệc Zwingli khăng khăng nhấn mạnh Kinh Thánh là cơ sở để dạy dỗ của người giảng đạo đã cổ vũ sự xuất hiện những khái niệm căn cứ trên Kinh Thánh của phải Anabaptists.’

-Earle E. Cairns, Christianity through the Centuries, 1996, ed 3rd, p. 297 / Cơ Đốc Giáo Trải Các Thế Kỷ, 2010, tr. 334.

(Resources in Vietnamese and English at GSiV:

Radical Reformation: Three groups,

Luther, Calvin, Farel, Reformation &

Năm Điều Duy Nhất Của Cuộc Cải Chánh (5 onlys, 5 solas))