Phúc Âm cho Người Cơ Đốc (Vincent)–phần 3

The Gospel for Christians (Vincent)–part 3

Đây là một quan điểm rất quan trong của ông Milton Vincent về ân điên ổ trong cuộc sống người Cơ Đốc:

“Sau 1 khoảng thời gian, việc tự giảng Phúc Âm cho chính mình mỗi ngày đã tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của tôi nhiều hơn tất cả những kỹ luật thuộc linh mà tôi đã thực hiện. Tôi nhận ra chính tôi phạm tội ít hơn. Nhưng điều này cũng quan trọng như việc tôi nhận ra chính mình hồi phục nhanh hơn sau khi phạm tội, bởi vì sự an ủi ngay lập tức được tìm thấy trong Phúc Âm. Tôi cũng nhận ra rằng khi tôi tập chú vào Phúc Âm, mọi sự tôi nghĩ hướng về Đức Chúa Trời và những người khác dường như tuôn đổ ra từ tôi một cách tự nhiên và thiết tha hơn. Làm những điều đúng đẵn không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nó không bao giờ dễ hơn khi một người sống trong bầu không khí Phúc Âm. Tôi tin rằng bạn cũng sẽ tìm thấy điều đúng đắn giống như vậy trong đời sống của bạn.”

Here is a very important perspective from Milton Vincent about grace in the life of the Christian:

“Over the course of time, preaching the gospel to myself every day has made more of a difference in my life than any other discipline I have ever practiced. I find myself sinning less, but just as importantly, I find myself recovering my footing more quickly after sinning, due to the immediate comfort found in the gospel. I have also found that when I am absorbed in the gospel, everything else I am supposed to be toward God and others seems to flow out of me more naturally and passionately. Doing right is not always easy, but it is never more easy than when one is breathing deeply the atmosphere of the gospel. I am confident that you will find the same to be true in your life as well.”

-Milton Vincent, A Gospel Primer for Christians, 2008, p. 6

Ân điển, chứ không phải những quy tắc / Grace not rules