QUYỀN NĂNG CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VIỆT NAM (Ê-phê 1:4-5)

God’s Part and Man’s Part in Salvation, full article—Part 3

Phần Của Đức Chúa Trời và Phần của Con Người Trong Sự Cứu Rỗi “Một người không thể nhìn thấy nước Đức Chúa Trời cho đến khi người ấy được sanh lại. (Giăng 3:3) “Một người không thể… Read More

God’s Part and Man’s Part in Salvation—Part 2

Phần Của Đức Chúa Trời và Phần của Con Người Trong Sự Cứu Rỗi ‘Kinh Thánh cho thấy rõ ràng rằng đức tin và sự ăn năn là bằng chứng và không phải là nguyên nhân của sự… Read More

God’s Part and Man’s Part in Salvation—Part 1

Phần Của Đức Chúa Trời và Phần của Con Người Trong Sự Cứu Rỗi “1. Một người phải ăn năn và tin để được cứu…. “2. Mỗi người ăn năn và tin Phúc âm thì sẽ được cứu……. Read More

Sự Lựa Chọn Là Gì?—Part 3

What is ‘election’? ‘Ý nghĩa của sự lựa chọn đối với người tin Chúa ‘Sự lựa chọn thúc đẩy tín hữu nỗ lực sống đạo đức, không hề chấp nhận sự buông tuồng (đc. Êph 5:5) hoặc tự… Read More

Sự Lựa Chọn Là Gì?—Part 2

What is ‘election’? ‘Ý nghĩa của sự lựa chọn đối với người tin Chúa ‘b. Sự chọn lựa xác quyết cho tín hữu về sự bảo đảm đời đời của mình, và cất đi mọi lý do khiến… Read More

‘Sự Lựa Chọn’ Là Gì?—Part 1

What is ‘election’? ‘Ý nghĩa của sự lựa chọn đối với người tin Chúa ‘Phao-lô tìm thấy trong sự nhận thức của tín hữu về sự chọn lựa của mình một ý nghĩa tôn giáo có ba điểm… Read More

God’s Control and Liberty

‘Who would not rather be governed by a Father than by a tornado? If God cannot effectually control the acts of free agents there can be no prophecy, no prayer, no thanksgiving, no promises, no security of salvation,… Read More

Common Questions the Doctrine of Election Raises

In an article titled “3 Objections to the Doctrine of Election,” Tim Keller makes some key points: ‘1. If you believe in election, doesn’t that leave you with the problem of why God doesn’t choose to save everyone?… Read More

Teaching about Predestination

If you believe in predestination, and you should, then you should talk about it with Christians and encourage them to believe it too. Here’s one author’s helpful suggestions from an experience with high school students.   ‘1. I… Read More

Carried along by the Holy Spirit

2 Peter 1:21 “For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit.” 2 Phi-e-rơ 1:21 Vì chẳng hề có lời tiên tri… Read More

He first loved us

1 John 4:19 “We love because he first loved us.” Giăng 4:19 Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước.   Xem chi tiết: “Đức Chúa Trời và Sự Cứu Rỗi: Tín Lý Về Ân Điển… Read More

Were designated / Bị định đoán phạt từ lâu rồi

Jude 4 “For certain people have crept in unnoticed who long ago were designated for this condemnation, ungodly people, who pervert the grace of our God into sensuality and deny our only Master and Lord, Jesus Christ.” Giu-đe… Read More