God’s Part and Man’s Part in Salvation, full article—Part 3

Phần Của Đức Chúa Trời và Phần của Con Người Trong Sự Cứu Rỗi

  • “Một người không thể nhìn thấy nước Đức Chúa Trời cho đến khi người ấy được sanh lại. (Giăng 3:3)
  • “Một người không thể hiểu – cho đến khi người ấy được ban cho một bản tánh mới. (I Cô-rinh-tô 2:14)
  • “Một người không thể đến – cho đến khi người ấy được Thánh Linh gọi. (Giăng 6:44-45)”

-John Reisinger

Read the whole article here: Phần Của Đức Chúa Trời và Phần của Con Người Trong Sự Cứu Rỗi

See GSiV Resources page

(Also see here at GSiV)