Thông công với Chúa: Cầu Nguyện—Part 6

1 Thessalonians 5:17 “pray without ceasing”

Cầu nguyện không thôi (VIET)

Cầu nguyện không ngừng (BD2011)

Thường xuyên khẩn nguyện (BPT)

Cầu nguyện không ngừng (NVB)

Xem chi tiết

Cầu Nguyện