Sự Lựa Chọn Là Gì?—Part 2

What is ‘election’?

‘Ý nghĩa của sự lựa chọn đối với người tin Chúa

‘b. Sự chọn lựa xác quyết cho tín hữu về sự bảo đảm đời đời của mình, và cất đi mọi lý do khiến họ sợ hãi và nản lòng. Nếu hiện nay người ấy ở trong ân điển thì sẽ đời đời ở trong ân điển. Không điều gì có thể ảnh hưởng đến địa vị được xưng công bình của người (Rô 8:33tt.); không điều gì có thể phân cách người ấy khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ (Rô 8:35-39). Người ấy sẽ không có sự an toàn nào hơn nữa, vì người ấy đã có được sự an toàn tuyệt đối. Đây là sự nhận thức quý báu; do đó lòng khao khát biết chắc việc mình được lựa chọn là một thực tế (đc. 2 Phi 1:10).’

-J. I. Packer

-New Bible Dictionary, I. H. Marshall, J. I. Packer, et.al. (Intervarsity) / Thánh Kinh Tân Từ Điển (UUC: 2009, tr. 1055)

Sự Lựa Chọn Là Gì?—Part 1

(Tại GSiV: Xem Chi Tiết)