Hiện “nay” kỳ lạ trong sứ mạng Cơ Đốc giáo (5 of 5)

Quyển sách dạy dỗ cho các dân tộc

Lịch sử dân Y-sơ-ra-ên không chỉ nói về dân Y-sơ-ra-ên thôi đâu. Mà lịch sử đó còn nói cho “miệng nào” và cho “cả thiên hạ”. Đây không phải là một chuyến đi lòng vòng 2000 năm. Đức Chúa Trời đang viết xuống một quyển sách dạy dỗ các dân tộc. Việc có phần Cựu Ước trong Kinh Thánh không phải là sự tình cờ sắp đặt nào đó.

 

To read the rest in Vietnamese, click here. (English here.) John Piper, “Cái gọi là hiện ‘nay’ kỳ lạ trong sứ mạng Cơ Đốc giáo.”