Confessions of Dort (Dordt)

Điều 1: Sự Lựa Chọn Thiên Thượng và Sự Hư Mất

Vì trong Adam mọi người đều đã phạm tội, bị rủa sả và đáng chịu chết mất đời đời, Thương Đế rất công bình nên tất cả mọi người phải bị hư mất và chịu đoán phạt bởi tội lỗi của họ gây ra, theo như lời các Sứ Đồ: Để chó miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Thượng Đế (Rôma 3:19) và vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Thượng Đế (Rôm 3:23). Vì tiền công của tội lỗi là sự chết (Rôm 6:23). {Bằng Tiếng Việt: Canons of Dordt}

 

Article 1: God’s Right to Condemn All People

Since all people have sinned in Adam and have come under the sentence of the curse and eternal death, God would have done no one an injustice if it had been his will to leave the entire ­human race in sin and under the curse, and to condemn them on account of their sin. As the apostle says: “The whole world is liable to the condemnation of God” (Rom. 3:19), “All have sinned and are deprived of the glory of God” (Rom. 3:23), and “The wages of sin is death” (Rom. 6:23).