Pray Boldly to a Sovereign God

1 John 3:22 “and whatever we ask we receive from him, because we keep his commandments and do what pleases him.”

 

I John 3:22:

22 và chúng ta xin điều gì mặc dầu, thì nhận được đều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài.

 

Xem chi tiết