Uy Quyền Tối Thượng Của Đức Chúa Trời–4

‘Nhưng sự thờ phượng cũng là chất kích thích của công tác truyền giáo. Lòng yêu Chúa và khát khao thờ phượng Ngài đặt trước lời mời ra đi rao giảng Tin Lành. Bạn không thể tán dương những gì bạn không yêu thượng. Các giáo sĩ sẽ không bao giờ  hô to “Hãy để mọi dân tộc vui mừng!” khi họ không thể nói từ đáy long rằng “Tôi sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va… Hỡi Đấng Chí Cao, tôi sẽ vui vẻ, hớn hở nơi Ngài. Và ca tụng danh của Ngài” (Thi. 104:34; 9:2). Truyền giáo bắt đầu và kết thúc bằng sự thờ phượng.’

 

-John Piper, Hãy Để Mọi Dân Tộc Reo Vui (Let the Nations Be Glad) tr. 8.

 

  • “But worship is also the fuel of missions. Passion for God in worship precedes the offer of God in preaching….” p17