Discerning what Scripture says: Part 2

Here’s some bad theology:

 

‘The One True God allows every person to choose spiritual light or spiritual darkness. Through his Spirit he is always trying to help people understand his wonderful message: My Son, Jesus Christ, is the light of the world. “The person who follows him shall not live in darkness, but shall have the light of life.”’

 

‘Đức Chúa Trời Chân Thật duy nhất đã cho phép mọi người quyền tự do lựa chọn để sống trong sự sáng hay trong sự mù lòa về thuộc linh. Qua Đức Thánh Linh, Ngài giúp chúng ta hiểu được sứ điệp mầu nhiệm của Ngài: “Chúa Giê-xu, Con Ngài là sự sáng của thế gian. Những ai tin theo Ngài thì không sống trong tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống.”’

 

The section that says, “My Son, Jesus Christ…” is great. But the part about “God allows” and “he is trying to help” gives the false view that God is helpless, depending on the decisions of humans. If he didn’t change our hearts and open our eyes, no one would believe. We choose him because he has first chosen us. But God isn’t helpless in the process.

 

-“The Light of the World,” Book 2, p. 14-15

 

(Xem chi tiết Đoạn 42, GSiV)