Calvin on Election and Predestination–Part 3

What did the great theologian Jean (John) Calvin actually say about these doctrines? Below is one teacher’s wrong teachings about Calvin’s theology.

‘Predestination:  Calvin believed that God made faith available as a gift to every person.  It was the will of God that every person would accept Jesus as Savior by faith.  However, God also knew that not everyone would receive Jesus and be saved.  (Rom. 8:29-30; Eph. 1:5; 1:11)

‘He used numerous scriptures to teach his doctrine of predestination. 

‘Calvin’s followers:  After several years his followers began to take Calvin’s teaching about predestination to the extreme. 

  • ‘One group said that “predestination” means exactly what Calvin taught, that God willed in advance that all people can have faith and can believe in Christ, however not all men will believe and be saved.
  • ‘A second group taught that God willed for certain people to be saved and some to be lost. They also used scriptures to prove this.  They believed that people who are “predestined” to be saved will not be able to deny Christ.  They will accept Jesus and be saved.  God has willed that some people will not accept Jesus.  No matter what they do, they will never accept Jesus and be saved.  This position actually was adopted by most Calvinists and became official Calvinism even though Calvin did not teach this. 

‘Many different groups of churches adopted one or the other of these positions.’

 

Dưới đây là đánh giá sai của một thầy về thần học của Calvin

‘Sự tiền định: Calvin tin rằng Đức Chúa Trời dành sẵn đức tin cho chúng ta như là tặng phẩm Ngài dành cho mọi người. Ý muốn Đức Chúa Trời là mỗi người phải tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa bởi đức tin. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời cũng biết không phải mọi người đều tiếp nhận Chúa Giê-xu và được cứu. (Rô-ma 8:29-30; Ê-phê-sô 1:5; 1:11)

‘Ông dùng nhiều câu Kinh Thánh để dạy giáo lý của ông về sự tiền định.

‘Môn đồ của Calvin: Sau vài năm, môn đồ ông bắt đầu đưa lời dạy của Calvin về sự tiền định, tới chỗ cực đoan.

  • ‘Một nhóm bảo rằng tiền định có nghĩa chính xác như Calvin đã dạy, rằng Đức Chúa Trời đã định trước cho mọi người đều có đức tin và có thể tin Đấng Cơ Đốc, tuy nhiên không phải mọi người đều tin và được cứu.
  • ‘Một nhóm thứ hai bảo rằng Đức Chúa Trời muốn một số người nào đó được cứu và một số bị hư mất. Họ cũng dùng Kinh Thánh để chứng minh điểm này. Họ tin rằng những người đã “tiền định” được cứu, sẽ không có cách từ chối Đấng Cơ Đốc. Họ sẽ tiếp nhận Chúa Giê-xu và được cứu. Đức Chúa Trời muốn một số người nào đó sẽ không tiếp nhận Chúa Giê-xu. Dù có làm gì, họ cũng sẽ không bao giờ tiếp nhận Chúa Giê-xu và được cứu. Quan điểm này thực sự được đa số người theo Calvin chấp nhận và chính thức trở thành thuyết Calvin, dù rằng Calvin không dạy như vậy.

 

‘Nhiều nhóm hội thánh khác nhau đã chấp nhận hoặc quan điểm này hoặc quan điểm kia.’

 

Fortunately, we can read for ourselves what Calvin believed. (Dưới đây là thần học của Calvin.)

 

In summary, Calvin believed that because of sin no one on his own will choose Christ. God in his mercy chose those whom he would one day save. Because God elected (chose) them, they will repent and believe and be saved. Arminianism teaches that God looked down through time and saw that some people would believe, and therefore God choose them based on what he saw them doing. But this was not Calvin’s view.